Ὑπὸ Ταΰγετον καὶ Εὐρώταν

Ἡ φήμη τοῦ Πελοπίδου εἶχε ἁπλωθεῖ στὴν Περσία, ἐπειδὴ εἶχε νικήσει τοὺς Σπαρτιάτες κι εἶχε ἀπαλλάξει τὴν Ἑλλάδα ἀπ’ τὴν ἡγεμονία τους• ὁ Πελοπίδας εἶχε πάει προσκυνητὴς στὸν μεγάλο βασιλέα, ζητῶντας ταπεινὰ βοήθεια γιὰ τὴν πόλη του. Ἐκεῖ στὴν αὐλὴ τοῦ βασιλέως, «καὶ λόγον παρέσχε, ὡς οὗτος ἀνήρ ἐστιν ὁ γῆς καὶ θαλάττης ἐκβαλὼν Λακεδαιμονίους»• κι ἔδωσε ἀφορμὴ γιὰ σχόλια, ὅτι αὐτὸς ὁ ἄνδρας ἐξετόπισε τοὺς Λακεδαιμονίους ἀπ’ τὴν κυριαρχία τους στὴ γῆ καὶ στὴ θάλασσα. «Καὶ συστείλας ὑπὸ Ταΰγετον καὶ τὸν Εὐρώτα τὴν Σπάρτην»• καὶ περιόρισε τὴν Σπάρτη γύρω ἀπ’ τὸν Ταΰγετο καὶ τὸν Εὐρώτα. «Τὴν ὀλιγον ἔμπροσθεν βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ καὶ Πέρσαις»• ἡ ὁποία λίγο νωρίτερα ἐναντίον τοῦ μεγάλου βασιλέως καὶ τῶν Περσῶν. «Δι’ Ἀγησιλάου τὸν περὶ Σούσων καὶ Ἐκβατάνων ἐπαραμένην πόλεμον»• ξεκίνησε τὸν πόλεμο μὲ τὸν Ἀγησίλαο διεκδικώντας τὰ Σοῦσα καὶ τὰ Ἐκβάτανα.