Παγωμένοι στὴν Ἑλλάδα ἀπ’ τὸ Κυπριακὸ

Ἡ ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη καὶ οἱ πολιτικοί της, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς ἀμερικανόδουλης διαπλοκῆς, παρακολουθεῖ σκεπτικὴ καὶ σοβαρὴ τὶς ἐξελίξεις στὴν Κύπρο• οἱ λίγες κορῶνες κατὰ τῆς κυβερνήσεως, συνοδευόμενες ἀπ’ τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα καὶ τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία, φαίνεται ὅτι ἐκτοξεύονται γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἑπομένη μέρα τῆς ἀπορρίψεως τοῦ μέτρου καὶ ἡ ἐπιβολὴ περικοπῶν σὲ μισθοὺς καὶ συντάξεις, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπομύζηση τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων• φαίνεται ὅτι οἱ Κύπριοι πολιτικοὶ δὲν μελέτησαν καθόλου τὴν τριετῆ ἐμπειρία μας στὴν Ἑλλάδα, ἴσως κάτω ἀπ’ τὴν δική τους αὐτάρκεια ἢ τὸν ἔφησυχασμό τους στὴν ἀτλαντικὴ κοσμοθεωρία, λόγῳ καὶ τῆς ἀγγλικῆς παραδόσεως στὴ μεγαλόνησο. Χάος φαίνεται ὅτι τοὺς χωρίζει ἀπ’ τὸν ἁπλὸ λαό.