Ἀπόρριψη Κυπριακῆς Βουλῆς

Ἡ Κυπριακὴ Βουλὴ ἀπέρριψε τὴν συμφωνία τῶν Βρυξελλῶν, ὁπότε ἀναζητεῖται ἐναλλακτικὴ λύση, γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ ἐλλείμματος• ἡ συζήτηση ἔγινε σὲ ψυχρὴ ἀτμόσφαιρα, παρὰ τὴν χρησιμοποίηση σκληρῶν ἐκφράσεων ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση. Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν βρίσκεται στὴ Μόσχα γιὰ συζητήσεις, παροχῆς βοηθείας καὶ τὴν ἀναζήτηση ἀγοραστῶν μιᾶς μεγάλης τράπεζας, γιὰ τὴν ἄντληση τῶν πιστώσεων, οἱ ὁποῖες χάνονται ἀπ’ τὴν ἐγκατάλειψη τῶν μέτρων• ἡ ἀναθεώρηση τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς κρίνεται πλέον ἀναγκαία, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ παρουσίαση τῆς ἀναθεωρήσεώς της. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἡ Κυπριακὴ Βουλὴ ἐπέλεξε τὴν ἀπόφασή της• εἶναι ἐμφανέστατο ὅτι οἱ ρίζες τῆς ἀγγλικῆς ἐπιρροῆς καὶ τῆς ἀτλαντικῆς νοοτροπίας ἐπικαλύπτει τὴν πολιτική της ζωή. Οἱ σημερινὲς ἀποφάσεις εἶναι οἱ χειρότερες, ἐνῶ πολλοὶ ὑπογραμμίζουν τὴν συμμετοχὴ τῆς μεγαλονήσου στὴν περικοπὴ τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους• ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ δυστυχῶς εἶχε ληφθεῖ ἐκείνη ἡ ἀπόφαση. Οἱ ἐλπίδες στρέφονται πλέον στὴ Μόσχα.