Καλὴ στρατηγικὴ Εὐρωζώνης

Ἡ στρατηγικὴ τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως στὴν Κύπρο, ἀποδεικνύεται καλὴ καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῆς τακτικῆς ἔξυπνη καὶ ἀποτελεσματική• στὴ μεγαλόνησο ἐπελέγησαν οἱ καταθέσεις, ὁ πιὸ πλούσιος κλάδος τῆς οἰκονομίας της, ὑπερβολικὰ διογκωμένος, στὸν ὁποῖο ἐπιβάλλεται ἡ φορολογία, ἀλλὰ προστατεύονται τὰ μεσαῖα καὶ κατώτερα εἰσοδήματα καὶ ἡ ρευστότης τῆς ἀγορᾶς. Ἀνακοινώνεται γενικὴ φορολόγηση, ἀλλὰ στὴ συνέχεια, μετὰ τὶς ἀντιδράσεις, ἐξαιροῦνται οἱ μικρὲς ἀποταμιεύσεις• ἡ τακτικὴ ἔξυπνη, ὁ κόσμος ἐκτονώνεται στὴν ἀρχικὴ ἔκρηξή του κι ἐφησυχάζει μὲ τὶς πρῶτες παραχωρήσεις. Οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀγορῶν προβλεπόμενες, πτώση τὴν Δευτέρα στὴν Ἀσία, ἀλλὰ ἀρκετὴ διόρθωση στὴ Δύση, ἐνῶ χθὲς παρέμειναν σταθερὲς καὶ τὸ εὐρὼ ἐπίσης• οἱ ἐπενδυτὲς δὲν θεώρησαν τὸ μέτρο ὡς κατάσχεση τῶν καταθέσεων, ὅπως τὸ πρόβαλε ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ στὴν καταστροφολογία της κατὰ τοῦ εὐρώ, ἀλλὰ ἀντιθέτως ὡς διορθωτικὴ κίνηση γιὰ ἀντιμετώπιση τῶν χρονίων κυπριακῶν ἐλλειμμάτων.