Ἐνθρόνιση τοῦ ποντίφηκος

Ἡ ἐνθρόνιση τοῦ ποντίφηκος ἔγινε μὲ τὴν παραδοσιακὴ λαμπρότητα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τὴν παρουσία ἑκατοντάδων χιλιάδων πιστῶν, ἐκπροσώπων ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ δογμάτων καὶ πολλῶν ἐπισήμων• μεταξὺ τους ὁ Οἰκουμενικὸς πατριάρχης Βαρθολομαῖος, πρώτη φορὰ στὰ δύο χιλιάδες χριστιανισμοῦ. Ὁ πάπας ἔδωσε ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμὴ δείγματα προσεγγίσεως πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία, μὲ τὴν ἀπάντησή του στὸ συγχαρητήριο μήνυμα τοῦ πατριάρχου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Θείου Εὐαγγελίου εἰς τὴν ἑλληνικήν, ὅπως καὶ τῆς ψαλμῳδία τῶν συνοδευτικῶν ὕμνων, κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν• ἡ ἀποδοχὴ τῆς ἑλληνικῆς σημαίνει ὅτι ἡ Ἁγία Ἕδρα ἐπιστρέφει εἰς τὴν πρὸ τοῦ σχίσματος ἱερουργία, ὅταν ὁ νέος πάπας ὄφειλε ἀναγνῶσαι τὸ Εὐαγγέλιον εἰς τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὡς ἀναγνώριση τῆς τηρήσεως τοῦ δόγματος τῆς Ἁγίας Τριάδος.