Προανακριτική, τροχοπέδη τῆς ὑστερικῆς

Ἡ ὑστερικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεῖ πλέον θεμιτὰ καὶ ἀθέμιτα μέσα γιὰ τὴν παρεμπόδιση τῶν ἐργασιῶν τῆς Προανακριτικῆς Ἑπιτροπῆς, ἐπειδὴ διαπιστώνει ὅτι ὁλοκληρώνει τὸ ἔργο της καὶ καταλογίζει τὶς εὐθύνες• εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι νέο ἐπεισόδιο σημειώθηκε, ἐνῶ κατέθετε ἡ Μαρία Παντελῆ, τῶν 550 ἑκατομμμυρίων εὐρώ, ἡ ὁποία καὶ ἐξαπέλυσε μύδρους κατὰ τοῦ τότε τσάρου τῆς οἰκονομίας. Ἡ ἀξιοποίηση τοῦ ὑλικοῦ δὲν γίνεται ἀπ’ τοὺς κωλυσιεργοῦντες βουλευτές, παρὰ ἀντιθέτως ἐπιλέγεται ἡ τακτικὴ τῶν συγκρούσεων, μὲ σκοπὸ τὴν παρακώλυση τῶν ἀνακρίσεων• ἄλλωστε ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς καταθέσεως τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ὑπουργοῦ του, ὁπότε ὅλοι θὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους, καθὼς εἶναι δύσκολη πλέον ἡ παρεμβολὴ ὅποιων προφάσεων. Στὴν ἀντιπολίτευση δείχνουν ὅτι δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἔκδοση πορίσματος.