Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, παρὰ τὴν κυπριακὴ κρίση• τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, στὰ 1,2945 δολλάρια καὶ 123,7495 γιέν, ἀλλὰ ὁ χρυσὸς αὐξήθηκε, 1611,5, καὶ τὸ πετρέλαιο ὑποχώρησε, 108,33. Ἡ παροδικὴ ἐλαφρὰ διολίσθηση τοῦ εὐρὼ ἀνεκόπη καὶ ἀντεστράφη ἡ πορεία του, λόγῳ τῆς αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ κυπριακοῦ προβλήματος• στὴν Ἀσία ἡ ἄνοδος ἦταν μεγάλη καὶ στὴν Σαγκάη κατεγράφη ἅλμα, ἐν ἀναμονῇ τῶν μεταρρυθμίσεων ἀπ’ τὴν νέα πολιτικὴ ἡγεσία τῆς μεγάλης χώρας. Στὴν Ἀμερικὴ παραμένει διάχυτη ἡ ἀβεβαιότης ὡς πρὸς τὴν οἰκονομική της πολιτική, ἡ ἐξαγγελία τῆς ὁποίας καθυστερεῖ• στὴν Εὐρώπη ἡ ἀναμονὴ ἔχει σχέση μὲ τὸ Κυπριακὸ καὶ μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς σημερινῆς εὐρωρωσικῆς διασκέψεως κορυφῆς στὸ Κρεμλίνο, ἡ ὁποία γίνεται τὴν παραμονὴ τῆς σινορωσικῆς συναντήσεως κορυφῆς. Ἡ Μόσχα διαδραματίζει ὅλο καὶ πιὸ ἐνεργὸ ρόλο στὴν διεθνῆ οἰκονομία, πέραν τοῦ ρόλου της στὰ πολιτικὰ πράγματα.