Πάντων ἑτοίμων γενομένων

Ὁ τύραννος τῶν Φερῶν Ἀλέξανδρος εἶχε ἀρχίσει πάλι μὲ τοὺς μισθοφόρους του τὴν καταπίεση τῶν θεσσαλικῶν πόλεων καὶ τὸν ἐξανδραποδισμὸ τῶν κατοίκων τους• εἶχε καταπατήσει τὴν συμφωνία μὲ τὸν Ἐπαμεινώνδα γιὰ τὸν περιορισμὸ στὴν πόλη του. «Πυνθανόμεναι Πελοπίδαν ἐπανήκειν αἱ πόλεις εὐθὺς ἐπρέσβευον εἰς Θῆβας»• ὅταν πληροφορήθηκαν οἱ θεσσαλικὲς πόλεις ὅτι έπέστρεψε ὁ Πελοπίδας ἀμέσως ἔστειλαν πρεσβευτὲς εἰς Θήβας. «Αἰτούμεναι δύναμιν καὶ στρατηγὸν ἐκεῖνον»• ζητώντας στρατιωτικὴ δύναμη καὶ αὐτὸν στρατηγό. «Ψηφισαμένων δὲ τῶν Θηβαίων προθύμως καὶ ταχὺ πάντων ἑτοίμων γεομένων»• ἀφοῦ μὲ προθυμία ψήφισαν οἱ Θηβαῖοι καὶ γρήγορα προετοιμάσθηκαν ὅλοι. «Καὶ τοῦ στρατηγοῦ περὶ ἔξοδον ὄντος»• καὶ ὁ στρατηγὸς ἦταν ἕτοιμος γιὰ τὴν ἔξοδο. «Ὁ μὲν ἥλιος ἐξέλιπε καὶ σκότος ἐν ἡμέρᾳ τὴν πόλιν ἔσχεν»• ὁ μὲν ἥλιος χάθηκε καὶ σκοτάδι σκέπασε τὴν πόλη μέρα μεσημέρι. Ἐπρόκειτο γιὰ ἔκλειψη ἡλίου τὴν ὁποία δὲν μποροῦσαν νὰ ἑρμηνεύσουν εὔκολα.