Ἀξιοπρέπεια καὶ ὑπομονὴ

Οἱ Κύπριοι ὑπερέβησαν ὅλες τὶς προβλέψεις καὶ ἐπέδειξαν ἀξιοπρέπεια καὶ ὑπονομὴ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς τους• ἤρεμα καὶ προσεκτικὰ πῆγαν στὶς τράπεζες, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ δώδεκα μέρες, καὶ προσαρμόσθηκαν, χωρὶς διαμαρτυρίες, στὶς ὁδηγίες τῆς κυβέρνησεως. Ἡ δοκιμασία ἦταν πολὺ σκληρή, καθὼς ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ διατυμπάνιζε τὴν καταστροφὴ κι εἶχε ἀποστείλει δεκάδες τηλεοπτικὰ συνεργεῖα καταγράψαι τὶς σκηνές• δὲν συνέβη τίποτε ἀπολύτως, ἦταν μὶα συνηθισμένη μέρα γιὰ τὶς τραπεζικὲς συναλλαγές. Ὅλοι ἀναμένουν πλέον τὴν ἔρευνα τῶν ἀνωτάτων δικαστῶν, γιὰ τὸν καταλογισμὸ τῶν εὐθυνῶν, πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν, ὅσων ὁδήγησαν στὴν κρίση• ὁ πρόεδρος ἐπέβαλε 25% μείωση τῆς ἀποζημιώσεώς του καὶ 20% τῶν ὑπουργῶν, ἐνῶ ἀποκαθίσταται ἡ οἰκονομικὴ ζωή, μὲ ἀτμομηχανὴ τὸν τουρισμὸ ποὺ δὲν φαίνεται νὰ ἐπλήγη. Ὁ πανικὸς ὄχι μόνο δὲν φάνηκε στὸν ὁρίζοντα, παρὰ ὁ κυπριακὸς λαὸς ἔδειξε ὅτι γνωρίζει ἀντιμετωπίζειν τὶς σοβαρὲς κρίσεις.