Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία• τὸ εὐρὼ κινήθηκε ἀνοδικὰ στὰ 1,2801 δολλάρια καὶ 120,7180 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1602,50, ἀλλὰ τὸ πετρέλαιο ὑποχώρησε, 109,10. Ἡ ἠρεμία ἀποκαθίσταται σταδιακὰ στὶς ἀγορές, μετὰ τὴν ἀποτυχία τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων προκαλέσαι σοβαρὴ ἀναταραχἠ στὴν Εὐρωζώνη• ἡ φρόνηση τῶν Κυπρίων, κατὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζῶν τους μετὰ ἀπὸ δώδεκα μέρες, συνέβαλε οὐσιαστικά, διότι οἱ κερδοσκόποι περίμεναν ἀκραῖες ἀντιδράσεις κι εἶχαν ἑτοιμάσει τὰ τηλεοπτικά τους συνεργεῖα γιὰ τὴν προβολή τους. Διαψεύσθηκαν οἰκτρὰ γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἀλλὰ δὲν δείχνουν ἀνακόπτειν τὴν προπαγάνδα τους τῆς καταστροφολογίας τους• οἱ ἐπενδυτὲς ἐπανῆλθαν εὔκολα στὴν κανονική τους συμπεριφορά, ἴσως ἐπειδὴ ἔχουν ζήσει πολλὲς φορὲς τὴν πολεμικὴ αὐτὴ τὰ τελευταῖα χρόνια. Ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος συνεχίζεται, καθὼς εἶναι ἀδύνατο γιὰ τοὺς κερδοσκόπους ἀναγνωρίσαι τὴν ἧττα τους, μετὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Ἀναδυομένων.