Κύπρος, ἀποδέσμευση πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ διαμόρφωση τῆς νέας πολιτικῆς δυναμικῆς ἐπισφραγίσθηκε μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως στὴν Κύπρο τὸ περασμένο εἰκοσαήμερο• οἱ Κύπριοι ἀνέτρεψαν ὅλα τὰ προγνωστικὰ τῶν ἀμερικανοτραφῶν πολιτικῶν προφητῶν καὶ τῶν προφεσσόρων οἰκονομολόγων τους. Δὲν τοὺς ἔκαναν τὴν χάρη κι ἀντέδρασαν μὲ ὡριμότητα καὶ σωφροσύνη ἀπέναντι στὴν οἰκονομική τους ἐξαθλίωση• δέχθηκαν μὲ ἀξιοπρέπεια καὶ καρτερία τὴν τύχη τους, ἀλλὰ καὶ ἀπέδειξαν τὴν ἀποφασιστικότητά τους καὶ τὴν θέλησή τους γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς στάσεως αὐτῆς στὴν πολιτική μας ζωὴ εἶναι πλέον σὲ ἐξέλιξη, διότι διαμορφώνονται ἄλλα δεδομένα κι ἄλλη δυναμική• ἡ ἑβδομάδα αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη τῆς νέας ἐποχῆς. Ἡ ἀλληλεσύνδεση οἰκονομικῶν ἐξελίξεων καὶ πολιτικῶν ἐπιπτώσεων εἶναι πάντοτε ἐμφανέστερες στὶς μεταβατικὲς ἐποχὲς κι ἡ τωρινὴ ἔχει αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικά. Ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα περίμεναν τὴν πλήρη διάλυση τῆς κυπριακῆς οἰκονομίας, μὲ τὶς προεκτάσεις της στὴν ἑλληνική, καὶ ἀκραῖες πολιτικὲς ἀντιδράσεις πανικοῦ τοῦ κόσμου καὶ κοινωνικῶν ἐκρήξεων• συνέβη ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, οἱ Κύπριοι ἐπέδειξαν σύνεση κι αὐτοσυγκράτηση, μαζὶ μὲ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη καὶ πολιτικὴ ἀποφασιστικότητα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως. Οἱ ἀρετὲς τῶν Ἑλλήνων ἀνεδείχθησαν καὶ πάλι, ὅπως τὸ 1974 μετὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ καὶ τὴν μαζικὴ ἐκδίωξη τοῦ ἑνὸς τρίτου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς μεγαλονήσου ἀπ’ τὶς ἑστίες του.
Ἡ σύνεση καὶ ἡ κοινωνικὴ συνοχὴ ἐπιτρέπει στοὺς Κυπρίους τὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως καὶ τὴν πληρέστερη ἀξιολόγηση τῶν δυναμικῶν της κλάδων• διαθέτει ἡ μεγαλόνησος ἀρκετοὺς κλάδους, γιὰ τὴν μικρὴ οἰκονομία της –πάντως πολὺ περισσότερους ἀπὸ ἐκείνους τῆς ἑπομένης τῆς εἰσβολῆς, ὅταν οἱ πλούσιες περιοχές της κατελείφθησαν ἀπ’ τοὺς Τούρκους κι ἀκόμη δὲν ἀξιοποίηθηκαν οὔτε κατὰ τὸ ἕνα δέκατο τῶν δυνατοτήτων τους-, ὅπως εἶναι ὁ τουρισμός, ἡ παραγωγὴ ἀγροτικῶν προϊόντων ποιότητος, ἡ παροχὴ οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία. Τὰ ἑλληνικά τους καλοῦνται ἀξιοποιῆσαι ἐπειγόντως. Τὰ πρῶτα μηνύματα εἶναι παρήγορα, διότι οἱ τουριστικὲς κρατήσεις αὐξήθηκαν, μετὰ τὴν ἀξιοθαύμαστση στάση τῶν Κυπρίων• «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι κι αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται στὴν πράξη. Ὁλόκληρος ὁ κόσμος εἶχε ὑποστεῖ πλύση ἐγκεφάλου, γιὰ τοὺς κακοὺς Κυπρίους μὲ τὸ διεφθαρμένο τραπεζικὸ σύστημα, καὶ ἀνέμενε σπαρακτικὲς στιγμὲς μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν τεραπεζῶν• ἔκπληκτοι εἶδαν στὶς μικρὲς ὀθόνες ἤρεμους καὶ ἀποφασιστικοὺς ἀνθρώπους, νέους καὶ ἡλικιωμένους, σκεπτικοὺς καὶ περίφροντεις νὰ περιμένουν ὑπομονετικὰ στὴν οὐρά. Τοὺς θαύμασαν κι ἡ πρώτη τους ἀντίδραση ἦταν νὰ ἐπισκεφθοῦν περισσότεροι στὸ νησί τῆς Ἀφροδίτης… Σὲ διαφήμιση τῆς μεγαλονήσου μετετράπη ἡ καταστροφολογία τῶν κερδοσκοπικῶν κέντρων.
Ὁ ἀντίκτυπος στὴν Ἑλλάδα εἶναι τὸ ἴδιο εὐνοϊκός, ἂν ὄχι καὶ περισσότερο, διότι ἔχουμε περάσει ἐμεῖς τὴν πρώτη καὶ δυσκολώτερη φάση• ἡ ἀλλαγὴ στὴν ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς διαχέεται σὲ ὅλα τὰ στρώματα, ἐνῶ παρουσιάζονται καὶ οἱ πρῶτες ἐνδείξεις ἀντιστροφῆς τῆς πορείας, ὅπως εἶναι ἡ ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως, οἱ περισσότερες προσλήψεις ἀπ’ τὶς ἀπολύσεις, τὰ πρωτογενῆ πλεονάσματα τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ. Αὐτὰ καταγράφονται στὶς γειτονιὲς καὶ στὶς πλατεῖες, ὅπως καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στοὺς δικαιούχους τεσσάρων δις εὐρὼ ἀπ’ τὸ δημόσιο, μὲ τὴν ἀντίστοιχη αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς• ἀπὸ μικροπράγματα γίνεται ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, διότι πάντοτε τὰ πρῶτα βήματα, μετὰ ἀπὸ μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση, εἶναι τὰ πιὸ δύσκολα. Κι ὁ δειλὸς βηματισμὸς ἄρχισε, ἐνῶ συγκλίνουν καὶ οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τοὺς ἄλλους παράγοντες, ὅπως τὰ μεγάλα ἔργα, τὰ κοινοτικὰ κονδύλια, οἱ ξένες ἐπενδύσεις σὲ ὅλους τοὺς κλἀδους καὶ πρωτίστως στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία -διότι ἡ χρονικὴ ὑστέρηση σὲ αὐτὴν εἶναι ἐλάχιστη γιὰ τὴν ἐφαρμογή της-, στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἄλλων δυναμικῶν μας κλάδων καὶ τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν μας• στὴν τοπικὴ ἀγορὰ φαίνονται καλύτερα αὐτά, ὅπως εἶναι οἱ παραγγελίες ἀπ’ τὰ καταστήματα τῶν τουριστικῶν περιοχῶν γιὰ τὸν ἐφοδιασμό τους. Ἔχουν μηνύματα γιὰ αὔξηση τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος καὶ προετοιμάζονται ἐγκαίρως, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τριετίας.
Οἱ ἀντανακλάσεις στὴν πολιτικὴ ζωὴ εἶναι ἄμεσες καὶ οὐσιαστικές• στὴν Κύπρο ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἀποδείχθηκε ἱκανὸς πολιτικὸς καὶ μὲ διορατικότητα γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων. Ἐὰν ἡ Βουλὴ τὸν εἶχε ἀκούσει, μετὰ τὴν πρώτη ἀπόφαση γιὰ φορολόγηση τοῦ 10% τῶν καταθέσεων, θὰ ἦταν εὐκολώτερη ἡ ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως• οἱ βουλευτὲς τὴν ἀπέρριψαν, μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας… καὶ πανηγύρισαν γιὰ τὴν ψῆφο τους, ὁπότε δέχθηκαν μιὰ βδομάδα μετὰ τὴν περικοπὴ τοῦ 80% καὶ ἐσιώπησαν… Ἡ οἰκονομικὴ πτυχὴ εἶναι ἡ χειρότερη, διότι ἔμεινε ἀπονεκρωμένη ἀπὸ ρευστότητα ἡ οἰκονομία τῆς νήσου ἐπὶ δώδεκα μέρες, μὲ τὶς τραγικὲς ἐπιπτώσεις της σὲ ὅλους τοὺς κλάδους της• ἡ εὐθύνη βαρύνει τοὺς πολιτικοὺς ποὺ ὑποστήριξαν τὴν ψῆφο αὐτή, καθὼς καὶ τοὺς πολιτικοὺς τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως. Ἡ ἀπόχρωσή τους εἶναι γνωστή, ὅλοι τους ἀριστερᾶς προελεύσεως καὶ ἐμβαπτίσματος, ἀλλὰ ἀμερικανικῆς καθοδηγήσεως καὶ θεωρητικῆς διαχύσεως• ἡ ἔκθεσή τους στὸν κόσμο καταγράφεται καλύτερα στὴν αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῶν Κυπρίων, παρὰ τὴν πλύση ἐγκεφάλου τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Ἀλλὰ οἱ Κύπριοι ἔχουν ὑψηλῆς ποιότητος κρατικὴ τηλεόραση καὶ ὑπεύθυνους δημοσιογράφους, εἶδος ἐξαφανισθὲν στὴν Ἑλλάδα. Τέλος, ἡ λογοδοσία ἔχει ἀρχίσει κι αὐτὸ εἶναι πρὸς τιμήν τους• δὲν παρουσιάζονται τὰ συμπτώματα τῆς δειλοῦς καὶ δουλικῆς ἀποκρύψεως τῶν γεγονότων, ὅπως σὲ ἐμᾶς γιὰ τὴν τριετία…
Οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀμεσώτερες, διότι κυριαρχεῖται ἡ πολιτική μας ζωὴ ἀπ’ τὴν καθοδήγηση τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων• ἡ κυπριακὴ κρίση ἀπετέλεσε τὴν εὐκαιρία γιὰ νὰ καταλάβουν ὅλοι τὸ βαθμὸ τῆς ἐξαρτήσεως ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα σχεδὸν ἁπάντων τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ καὶ πολλῶν βουλευτῶν τῆς συμπολιτεύσεως. Ἡ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς εἶχε τὴν ἐπιτυχία της μὲ τὴν ὑπονόμευση καὶ ἀνατροπὴ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, ὅπως καὶ μὲ τὴν ἀποθέωση τῆς σοσιαλιστικῆς κυβερνήσεως ἐπὶ διετία• ὁ κόσμος ἀφέθηκε στὴν ἀρχή, ἀλλὰ κατάλαβε πολλά, ὅταν ἔζησε στὸ πετσί του τὴν κρίση καὶ χώνεψε πολὺ περισσότερα, ὅταν εἶδε τὴν πρωτοφανῆ λογοκρισία γιὰ τὰ σκάνδαλα τῆς τριετίας, γιὰ τὴν συγκάλυψη τῆς τρομοκρατίας καὶ τοῦ ὑποκόσμου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ καταστροφολογία καὶ τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία. Ἐπέδειξαν καὶ οἱ Ἕλληνες ἀξιοπρέπεια καὶ ὡριμότητα, διότι δὲν εἴχαμε φαινόμενα πανικοῦ καὶ ἀναταραχῆς, παρὰ τὴν συστηματικὴ ὑπονόμευση τῆς διαπλοκῆς καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως• μὲ τὴν κυπριακὴ κρίση ἔπεσε καὶ τὸ τελευταῖο φύλλο συκῆς. Ὁ Ναπολεοντίσκος συνεργάζεται κανονικὰ μὲ τὴν ἀκροδεξιά, παρ’ ὅλο ὅτι γνωρίζει τὶς ἀντιδράσεις στὰ στελέχη του καὶ στοὺς ψηφοφόρους του• ὅλοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι αὐτὸ γίνεται κατόπιν ἐντολῆς τοῦ ἑνιαίου καθοδηγητικοῦ τους κέντρου, διότι τὸ ἔχουν ὡς τὸ τελευταῖο ὀχυρό τους στὸν ἔλεγχο τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς.