Μετέωρα χωρία βιαζομένοις

Ἡ μάχη παρὰ τὰς Κυνὸς κεφαλὰς ἦταν σκληρή, καθὼς τὸ ἱππικὸ τοῦ Πελοπίδου κατεδίωκε τὸ ἀντίπαλο τοῦ τυράννου• ἡ μάχη ἐγίνετο γιὰ τὴν κατάληψη τῶν ὑψηλῶν καὶ ἀποκρήμνων λόφων τῆς περιοχῆς. «Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἔφθη τοὺς λόφους καταλαβών»• ἀλλὰ ὁ Ἀλέξανδρος πρόλαβε νὰ καταλάβει τοὺς λόφους. «Τοῖς ὁπλίταις τῶν Θεσσαλῶν ὕστερον ἐπερχομένοις»• οἱ Θεσσαλοὶ ὁπλῖτες ἔφθασαν ἀργότερα. «Καὶ πρὸς ἰσχυρὰ καὶ μετέωρα χωρὶα βιαζομένοις ἔκτεινε τοὺς πρώτους»• καὶ πιεζόμενοι μπροστὰ σὲ ἰσχυρὲς καὶ ἀπότομες θέσεις σκότωσε τοὺς πρώτους. «Οἱ δὲ ἄλλοι πληγὰς λαβόντες οὐδὲν ἔπρασσον»• ἐνῶ οἱ ἄλλοι τραυματίσθηκαν καὶ δὲν ἔκαναν τίποτε. «Κατιδὼν οὖν ὁ Πελοπίδας τοὺς μὲν ἱππεῖς ἀνεκαλεῖτο καὶ πρὸς τὸ συνεστηκὸς τῶν πολεμίων ἐλαύνειν ἐκέλευεν»• ὅταν εἶδε αὐτὰ ὁ Πελοπίδας ἀνακάλεσε μὲν τοὺς ἱππεῖς καὶ τοὺς διέταξε νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τῶν παρατεταγμένων ἐχθρῶν. Εἶχε ξεκινήσει ἀπ’ τὴν Θήβα μὲ τοὺς τριακόσιους ἱππεῖς του.