Ἀνταρκτικὴ καὶ ὑπερθέρμαση

Οἱ εἰδικοὶ ἐρευνητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ὄσλο διαπίστωσαν, μαζὶ μὲ Ὁλλανδοὺς συναδέλφους τους, ὅτι οἱ παγετῶνες τῆς Ἀνταρκτικῆς παρουσιάζουν αὔξηση τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἐξ αἰτίας τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου• ἀντιθέτως οἱ παγετῶνες τῆς Ἀρκτικῆς παρουσιάζουν σημαντικὴ μείωση, λόγῳ τῆς διαφορετικῆς συνθέσεως τῶν δύο πόλων. Στὴν Ἀνταρκτική, ἡ τήξη τῶν πάγων προκαλεῖ τὴν ροὴ γλυκοῦ ὕδατος ἀπ’ τὶς κορυφές τῶν παγόβουνων πάνω ἀπ’ τὴν ἤπειρο πρὸς τὴν θάλασσα, ὁπότε ἐπειδὴ τὸ γλυκὺ ὕδωρ παγώνει γρήγορα, μόλις ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ θαλάσσιο ὕδωρ παγώνει καὶ σχηματίζει στὴν ἐπιφάνεια κρούστα, ἡ ὁποία ἐμποδίζει τὴν ἐπέκταση τῆς τήξεως• στὴν Ἀρκτικὴ δὲν ὑπάρχει στεριὰ κάτω ἀπ’ τοὺς πάγους καὶ ἔτσι δὲν σχηματίζεται ἡ προστατευτικὴ αὐτὴ κρούστα. Φυσικὰ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἁπλῆ ἑρμηνεία.