ΟΗΕ, σὲ ἀπαγόρευση ὅπλων

Τὴν ἀπαγόρευση τῆς πωλήσεως συμβατικῶν ὅπλων σὲ ἐμπόλεμες χῶρες ἐνέκρινε ἡ Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, μὲ ψήφους 154, ἔναντι τριῶν καὶ 23 ἀποχῶν• κατὰ ψήφισαν Συρία, Ἰρὰν καὶ Βόρειος Κορέα, ἐνῶ Ρωσία καὶ Κίνα ἀπεῖχον. Ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὸν περιορισμὸ τοῦ ἐμπορίου ὅπλων, ἂν καὶ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ πιστὴ ἐφαρμογή της• παρέχει ὅμως τὴν δυνατότητα παρεμβάσεων τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ καὶ χαρακτηρίζεται ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ ἀφοπλισμοῦ. Φυσικὰ τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἀκόμη πιὸ δύσκολο, ἀπέναντι στὰ ἀντικρουόμενα συμφέροντα τῶν μεγάλων καὶ στὴν ἀδυναμία συνεννοήσεως τῶν μικρῶν• τὸ κύριο ἐπιχείρημα τῶν ὑποστηρικτῶν της εἶναι τὸ ὅτι ἀποτελεῖ ὅπλο γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση πολλῶν φαινομένων καταχρήσεων στὶς διεθνεῖς σχέσεις.