Φορολογικοὶ παράδεισοι

Ὁ ἔλεγχος τῶν φορολογικῶν παραδείσων ἀνάγεται σὲ κύριο ζήτημα τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν διαφορῶν μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν Ἀτλαντιστῶν• ἡ Ἐπιτροπὴ ζητάει τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν σὲ ὅλους τοὺς παραδείσους στὸ ἐσωτερικό της καὶ ἤδη τὸ Λουξεμβοῦργο δέχθηκε, ἀλλὰ ἀρνεῖται ἡ Αὐστρία, καὶ ἐκτὸς Εὐρωζώνης ἡ Βρεταννία. Ὁ εὐρωπαϊκὸς τύπος προβάλλει τὸ θέμα ὡς ἐπεῖγον, ἐνῶ ὁ ἀγγλοσαξωνικὸς οὔτε κἂν ἀναφορὰ δὲν κάνει• ὁ Μισὲλ Μπαρνιὲ ὑπογράμμισε, ὅτι ἡ διαφάνεια καὶ ἡ ὑπευθυνότης θὰ διέπουν τὶς τραπεζικὲς συναλλαγὲς μὲ τοὺς νέους κανονισμοὺς καὶ πρόσθεσε ὅτι τὰ ἐκτὸς ἐλέγχου κερδοσκοπικὰ κεφάλαια ἀνέρχονται σὲ πεντακόσια τρις δολλάρια. Πάντως ἐπισήμανε ὅτι ἔχουν ἐκδοθεῖ εἰκοσιοκτὼ κανονισμοὶ κι ἀναμένεται ἡ ἔκδοση τῶν ὑπολοίπων• στὴν πράξη ὁ ἔλεγχος εἶναι τὸ κρίσιμο μέτωπο τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου εὐρὼ καὶ δολλαρίου, μὲ τὸ Βερολίνο ἐπιμένειν στὴν ἐφαρμογὴ τῶν κοινοτικῶν κανονισμῶν. Διασαφηνίζεται ἡ πορεία.