Ἐπέλαμψεν ἡ θεὸς πανσέληνος

Οἱ ἑορτὲς τῶν Ἀθηναίων πρὸς τιμὴν τῶν μεγάλων νικῶν τους ἀπαριθμῶνται∙ πρώτη ἀναφέρθηκε ἡ μάχη τοῦ Μαραθῶνος, τὴν ἕκτη Βοηδρομιῶνος, Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου. «Ἕκτῃ δ’ ἐπὶ δέκα τοῦ αὐτοῦ μηνὸς οἰνοχοεῖται τῆς Χαβρίου περὶ Νάξον ἐπινίκια ναυμαχίας»∙ τὴν δεκατηέκτη τοῦ ἴδιου μηνὸς ἑορτάζονται τὰ ἐπινίκια τῆς ναυμαχίας τοῦ Χαβρίου στὴν Νάξο. «Ἐν ἐκείνῃ γὰρ οἱ ἀπὸ Φυλῆς κατῆλθον»∙ τὴν ἴδια μέρα κατῆλθον ἀπ’ τὴν Φυλὴ οἱ περὶ τὸν Θρασύβουλο κι ἀπελευθέρωσαν τὴν πόλη ἀπ’ τοὺς τριάκοντα τυράννους. «Τρίτῃ δ’ ἱσταμένου τὴν ἐν Πλαταιαῖς μάχην ἐνίκων»∙ τὴν τρίτη τοῦ ἴδιου μῆνα ἐνίκησαν τὴν μάχη στὶς Πλαταιές. «Τὴν δ’ ἕκτην ἐπὶ δέκα Μουνιχιῶνος Ἀρτέμιδι καθιέρωσαν, ἐν ᾗ τοῖς Ἕλλησι περὶ Σαλαμῖνα νικῶσιν ἐπέλαμψεν ἡ θεὰ πανσέληνος»∙ τὴν δὲ δεκατηέκτη τοῦ Μουνιχιῶνος, Ἀπριλίου-Μαΐου, τὴν ἀφιέρωσαν στὴν Ἀρτέμιδα, διότι τὴν ἡμέρα αὐτὴ οἱ Ἕλληνες νίκησαν στὴν Σαλαμῖνα τῆς Κύπρου καὶ ἦταν πανσέληνος.