Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας νέας ὑποχωρήσεως τοῦ πετρελαίου καὶ τῶν δυσμενῶν προοπτικῶν γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,0902 δολλάρια, ἀλλὰ ἔπεσε στὰ 127,2150 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1093,20, ἀλλὰ βυθίστηκε τὸ πετρέλαιο, 27,74. Οἱ ἐργασίες τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς ἄρχισαν σὲ βαρὺ κλίμα, ἐνῶ ἀπέφυγαν νὰ παρουσιασθοῦν οἱ ἡγέτες τῶν μεγάλων χωρῶν καὶ ἐπιχειρήσεων∙ περιορίσθηκε σὲ ὀνόματα δευτέρας κατηγορίας∙ οἱ πετρελαιοβιομηχανίες αἰσθάνονται τὶς συνέπειες πρῶτες, μὲ τὶς μεγάλες νὰ ἀπολύουν κόσμο καὶ νὰ ἀναβάλλουν σχέδια ἀναπτύξεως, καὶ τὶς μικρότερες νὰ κλείνουν, κυρίως ὅσες ἀσχολοῦνται μὲ τὰ σχιστολιθικὰ πετρώματα. Οἱ ὑπολογισμοὶ εἶχαν γίνει μὲ τιμὴ γύρω στὰ ἑξῆντα δολλάρια καὶ τώρα εἶναι στὸ μισό∙ στὴν Κίνα οἱ ἄμεσες ξένες ἐπενδύσεις μειώθηκαν κατὰ 5,8% τὸν Δεκέμβριο, ἀλλὰ γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔτος αὐξήθηκαν κατὰ 4,6%, στὰ 122 δις δολλάρια.