Εὐρώπη, γιὰ μεταναστευτικὸ

Τὸ μεταναστευτικὸ καὶ ἡ καλὴ ἐφαρμογὴ τῆς Συνθῆκης Σένγκεν ἔχουν καταστεῖ τὸ εὐρωπαϊκὸ πρόβλημα καὶ ἀναμένεται νὰ συζητηθοῦν στὸ προσεχὲς Εὐρωσυμβούλιο∙ οἱ πτυχές του εἶναι δύο: ἡ ὑποδοχὴ τῶν προσφύγων κάθε ἐθνικότητος καὶ ἡ ἀξιολόγηση τῶν μεταναστῶν. Γιὰ τὸ πρῶτο ὅλοι συμφωνοῦν στὴν Εὐρωζώνη, διότι καὶ οἱ Ἀνατολικοευρωπαῖοι ἔχουν ἄρει τὶς ἀντιρρήσεις τους, ἐπειδὴ στὴν ἴδια κατάσταση ἦταν καὶ οἱ ἴδιοι πρὸ εἰκοσιπενταετίας∙ γιὰ τοὺς μετανάστες ἰσχύει ἡ προστασία τῆς Συνθήκης Σένγκεν, διότι ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ ἀσπίδα ἀπέναντι στὴν εἴσοδο τῶν τρομοκρατῶν. Αὐτὸ ὅμως προϋποθέτει τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τὴν ἀξιολόγηση τῶν μεταναστῶν ποὺ εἰσέρχονται, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν σχετικῶν πληροφοριῶν ἑκάστης χώρας∙ ἡ κοινοποίηση τῶν μυστικῶν πληροφοριῶν ἀποτελεῖ τὸ ἐμπόδιο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, διότι ὅλο καὶ ἀρνεῖται τὴν συνεργασία, μὲ διάφορα ἄγαρπα προσχήματα. Οἱ Εὐρωπαῖοι τὸ ἔχουν καταλάβει, ὅτι κάποιους προστατεύουν, καὶ εἶναι ἀνυποχώρητοι.