Ἀντιτρομοκρατικὸ Εὐρώπης

Ἡ Εὐρώπη ἀποφάσισε τὴν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας, μὲ τὴν σύσταση Ἀντιτρομοκρατικοῦ Κέντρου στὸ Ἄμστερνταμ, μὲ ἀντικείμενο τὴν συλλογὴ καὶ ἐπεξεργασία τῶν σχετικῶν πληροφοριῶν∙ ἐπικεφαλῆς ἐτέθη Ὁλλανδὸς ἀξιωματικὸς καὶ ἤδη ὀργανώνονται οἱ ὑπηρεσίες του, γιὰ τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Εὐρωζώνης. Οἱ Εὐρωπαῖοι θεωροῦν τὸ κέντρο ὡς τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς πολιτικῆς τους ἑνοποιήσεως, συμπληρωματικοῦ μὲ τὸ εὐρώ∙ οἱ ἀποστολὲς τῆς Φρόντεξ, ὅπως αὐτὲς ποὺ ἀναπτύσσονται στὰ ἑλληνικὰ σύνορα, θὰ ἀποστέλλουν τὶς πληροφορίες τους γιὰ τοὺς καταγεγραμμένους μετανάστες στὸ Κέντρο γιὰ ἐπεξεργασία. Ἡ ἄμυνα, πιστεύουν, ἀπέναντι στὴν ἰσλαμικὴ καὶ ἄλλη τρομοκρατία ἀπαιτεῖ καὶ προϋποθέτει τὸν συντονισμὸ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν∙ ἄλλωστε ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες κερδίζουν τοὺς πολέμους καὶ πολὺ περισσότερο τοὺς ὑπογείους πολέμους, ὅπως τῆς τρομοκρατίας. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἑκοῦσα ἄκουσα συμμορφώνεται, ἂν καὶ ὑπάρχουν πολλὲς ἐπιφυλάξεις , ὅπως καταγράφονται πολλαπλῶς, γιὰ τὴν προθυμία της.