Γερμανία, ἀρνητικὰ ἐπιτόκια

Τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὰ γερμανικὰ ὁμόλογα σημείωσαν νέα ἄνοδο στὸ 0,514% γιὰ διετῆ, προκαλώντας αἴσθημα ἀνακουφίσεως στὸν Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε∙ μὲ τὶς εἰσπράξεις ἀπ’ τὰ ἐπιτόκια αὐτὰ ἡ Γερμανία ἐξυπηρετεῖ ἄνετα τὶς δόσεις τοῦ χρέους της. Τὰ πολιτικὰ συμπεράσματα εἶναι σημαντικώτερα∙ οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν, μὲ τὰ ὑψηλὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια, ὅτι ἔχουν ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη στὴν γερμανικὴ οἰκονομία, ὅταν δέχονται νὰ προπληρώνουν γιὰ τὴν τοποθέτηση τῶν κεφαλαίων της στὰ ὁμόλογά της ἐπὶ δύο ἔτη, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία∙ δεύτερον, προσφέρουν, ἔστω καὶ ἄθελά τους, τὶς ἀπαραίτητες ἐγγυήσεις γιὰ τὴν συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης, πολιτικὴ καὶ οἰκονομική, ἀφοῦ τὸ Βερολίνο εἶναι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος της. Τὸ σημαντικὸ στὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, δὲν εἶναι ἡ ἐπιδίωξη τῶν κερδῶν, ἀλλὰ οἱ ἐνδείξεις κινήσεώς τους.