Ἑλλάς, ἀνεξέλεγκτη διακίνηση τρομοκρατῶν

Ἡ σύλληψη τῶν τριῶν τρομοκρατῶν στὸν Ἔβρο, μὲ δεκάδες ὅπλα καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες φυσίγγια καταδεικνύει, ὅτι στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀνεξέλεγκτη ἡ κυκλοφορία τῶν τρομοκρατῶν∙ ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἡ σύλληψη συνέβη μὲ τὴν σύμπραξη τῆς Φρόντεξ, ἢ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πρωτοβουλίας τῶν ἐξαιρέτων Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, ἀρκεῖ νὰ ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι στὴν δουλειά τους, ἕνα εἶναι γεγονός, ὅτι ἐπὶ ἕνα χρόνο μόνο τὰ σύνορα ἀνοίξαμε καὶ τοὺς ἀφήσαμε ρέμπελους στὴν χώρα καὶ στὴν Εὐρώπη. Οἱ Εὐρωπαῖοι καταγράφουν τὸ γεγονός, μαζὶ μὲ τὴν ἀπροθυμία τῆς κυβερνήσεως στὴν συνεργασία μὲ τὴν Φρόντεξ καὶ τὴν ἀπαράδεκτη κωλυσιεργεία στὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν∙ τὸ δεδομένο εἶναι, δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτρέψουν τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας μας σὲ ξέφραγο ἀμπέλι γιὰ τοὺς τρομοκράτες κάθε μορφῆς.