Εὐρώπη, αὐστηρότερος ἔλεγχος τῆς Σένγκεν

Μὲ αὐστηρότερη ἐφαρμογὴ τῆς Συνθήκης Σένγκεν καὶ τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἀντιδρᾶ ἡ Εὐρώπη στὸ κύμα τῶν προσφύγων καὶ στὴν ἀπροθυμία πολλῶν ἑταίρων νὰ συνεργαστοῦν μεθοδικά∙ τὸν τόνο δίδουν Βερολίνο καὶ Παρίσι, ἐνῶ οἱ ἀντιδράσεις κάποιων ἀνατολικοευρωπαϊκῶν χωρῶν θεωροῦνται γραφικές, μὲ ἀφορμὴ κυρίως τὰ ὅσα κάνει ἡ ἀριστερή μας κυβέρνηση. Ἡ συμμόρφωση γιὰ τὰ στρατόπεδα ὑποδοχῆς γίνεται ὑπὸ ὅρους, ἀλλὰ ἡ τήρηση τῶν διεθνῶν ἰσορροπιῶν εἶναι τὸ δεσπόζον θέμα∙ ἡ πάταξη τῶν διακινητῶν δὲν γίνεται ἀκόμη ἀποτελεσματικά, ἴσως διότι οἱ Ἀμερικανοὶ ἐλέγχουν τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες τῆς ἀτλαντικῆς συμμαχίας καὶ δὲν ἔχουν δείξει ἀρκετὴ προθυμία στὸ θέμα. Ἄλλωστε καὶ ἡ Τουρκία δὲν συνεργάζεται πλήρως, διότι ἐνδιαφέρεται πρωτίστως γιὰ τὸ κουρδικὸπρόβλημα στὶς χῶρες τῆς περιοχῆς.