Ἀμφίρροπη τύχη Βρεταννίας

Ἡ τύχη τῆς Βρεταννίας εἶναι ἀμφίρροπη στὸ σημερινὸ Εὐρωσυμβούλιο, διότι δὲν δίδονται εὔκολα οἱ παραχωρήσεις ποὺ ζητάει∙ οἱ Βρεταννοὶ εἶναι δέσμιοι τῆς τύχης των καὶ τῆς μέχρι σήμερα αὐτοκρατορικῆς νοοτροπίας των. Οἱ Γερμανοὶ κυρίως θέλουν τὴν παραμονὴ τοῦ Λονδίνου στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, γιὰ πολιτικοὺς λόγους, διότι κατέχει μόνιμη θέση στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, ὁπότε μαζὶ καὶ μὲ τὴν Γαλλία διαθέτει ἡ Εὐρώπη δύο ψήφους∙ πρακτικὰ ὅμως εἶναι δύσκολη ἡ ἀποδοχὴ ἐξαιρέσεων, ὅπως γιὰ τὴν ἐλεύθερη κυκλοφορία καὶ γιὰ τὸ Σίτυ, διότι αὐτὸ θὰ ἀποτελέσει προηγούμενο γιὰ ἄλλους ἑταίρους, οἱ ὁποῖοι θὰ ζητήσουν ἐπίσης παραχωρήσεις, ὁπότε ἀποδυναμώνεται σταδιακὰ ἡ πολιτικὴ συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο εἶναι ἀδύνατο νὰ περάσει τέτοιες παραχωρήσεις∙ ἔχουν πικρὴ πεῖρα ἀπ’ τοὺς εὐρωσκεπτικιστὲς καὶ γνωρίζουν ἐπίσης ὅτι αὐτὰ δὲν θὰ τὰ ἀνεχθοῦν οἱ λαοί τους. Σὲ κρίσιμη καμπὴ βρίσκεται ἡ Εὐρώπη.