Αὐτῶν πολλαχῶς ἐξηγήσασθαι

Τὴν πολλαπλῆ σημασία τοῦ λόγου, ὅταν παίρνει διάφορες ἔννοιες μία λέξη ἀνάλογα μὲ τὴν πολιτικὴ σκοπιμότητα τῆς στιγμῆς, θέτει ὡς κύριο παράγοντα τῆς ἀλλαγῆς τῆς νοοτροπίας τῶν πολιτῶν ὁ Ἰσοκράτης∙ οἱ δημαγωγοὶ ἄλλαζαν τὴν σημασία τῶν λέξεων. «Ἐπειδὴ δ’ οἱ λόγοι τοιαύτην ἔχουσι τὴν φύσιν»∙ ἐπειδὴ τὰ λόγια ἔχουν αὐτὴν τὴν ἰδιότητα. «Ὥσθ’ οἷόντ’ εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν πολλαχῶς ἐξηγήσασθαι»∙ ὥστε μὲ τὶς ἴδιες λέξεις πολλὲς ἔννοιες νὰ ἀποδίδονται. «Καὶ τά τε μεγάλα ταπεινὰ ποιῆσαι καὶ τοῖς μικροῖς μέγεθος περιθεῖναι»∙ καὶ τὰ μεγάλα νὰ τὰ κάνουν μικρὰ καὶ τὰ μικρὰ νὰ τὰ προβάλουν ὡς μεγάλα. «Καὶ τά τε παλαιὰ καινῶς διελθεῖν καὶ τὰ περὶ τῶν νεωστὶ γεγενημένων ἀρχαίως εἰπεῖν»∙ καὶ τὰ παλαιὰ νὰ ἐμφανίζονται ὡς νέα καὶ τὰ νέα νὰ τὰ παρουσιάζουν ὡς παλαιά. Ἦταν σημαντικὲς οἱ ἀλλαγὲς στὴν σημασία τῶν λέξεων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου.