Πρὸς Εὐρώπη δύο ταχυτήτων

Ἡ συμφωνία μὲ τὴν Βρεταννία, γιὰ τὴνπαραμονή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ὑπὸ εἰδικοὺς ὅρους, σημαίνει ὅτι ἡ Εὐρώπη τῶν δύο ταχυτήτων εἶναι γεγονός∙ ἀπομένει ἡ συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἡ ἐπιβολή της στὴν διεθνῆ σκηνή, μετὰ τὴν κρίση τοῦ προσφυγικοῦ. Ἡ ἀπόφαση ἦταν καθαρὰ πολιτική∙ ὁ γαλλογερμανικὸς ἀξων διαπίστωσε, ὅτι ἦταν ἀδύνατη ἡ παραμονὴ τῶν Βρεταννῶν, μὲ τὶς συνεχεῖς ὑπονομεύσεις τους στὰ τρέχοντα προβλήματα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄρνησή τους νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ ἑνιαῖο νόμισμα∙ ἔτσι, ναὶ μὲν καθιερώνεται ἡ Εὐρώπη τῶν δύο ταχυτήτων, ἀλλὰ καὶ ἀποδεσμεύεται ἡ Εὐρωζώνη νὰ προχωρήσει τὴν πολιτική τους συνοχή, μὲ πρόσθετο συνεκτικὸ κρίκο τὴν ἐφαρμογὴ τῆς Συνθήκης Σένγκεν καὶ τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Ἡ δοκιμασία εἶναι σοβαρή, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχε καὶ ἄλλη λύσις∙ τὸ εὐρὼ ἔχει καθιερωθεῖ πλέον∙ ἀπομένει ὡς στοίχημα ἡ ἐμπέδωση τῆς ἀσφάλειας τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν Εὐρωπαίων.