Κάμερον, τὸ δημοψήφισμα

Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος εἶναι ἡ πρόκληση γιὰ τὸν Βρεταννὸ πρωθυπουργό, διότι ὅλα θὰ κριθοῦν ἀπ’ τὴν προπαγάνδα τῶν δύο πλευρῶν∙ ὁ Νταίηβιντ Κάμερον πῆρε τὶς παραχωρήσεις ποὺ ζητοῦσε, ἔστω καὶ μὲ μισὴ καρδιὰ ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ οἱ συμπολῖτες του δὲν φαίνονται καὶ τόσο πρόθυμοι νὰ πεισθοῦν, ὅταν τὸ ὄχι προηγεῖται στὶς σφυγμομετρήσεις, ἐνῶ τὸ ὑποστηρίζουν τὰ μεγάλα ἐκδοτικὰ συγκροτήματα. Οἱ παρατηρητὲς τοῦ Σίτυ παραμένουν σκεπτικοί, διότι γνωρίζουν τὶς αὐτοκρατορικὲς ρίζες στὸν βρεταννικὸ λαὸ καὶ τὴν νοοτροπία του ὅτι εἶναι τὸ κέντρο τοῦ κόσμου∙ οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι πιέζουν γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, περισσότερο ὅμως διότι πιστεύουν ὅτι ἔτσι θὰ ἀποδυναμώσουν τὴν Εὐρωζώνη. Οἱ τέσσερες μῆνες μέχρι τὴν κάλπη εἶναι κρίσιμοι, διότι ἡ Εὐρώπη ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει καὶ τὸ προσφυγικό, μὲ τὴν ἔξαρσή του τὶς τελευταῖες μέρες∙ παρὰ τὶς Κασσάνδρες δείχνει ὅτι χειρίζεται τὸ πρόβλημα.