Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐξ αἰτίας τῶν ἀνησυχιῶν γιὰ τὸ δημοψήφισμα στὴν Μεγάλη Βρεταννία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1012 δολλάρια καὶ 123,2050 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1218,75, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 34,59. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι φοβοῦνται ὅτι θὰ ἐπικρατήσει τὸ ὄχι στὶς 23 Ἰουνίου, διότι οἱ λαϊκὲς ἐφημερίδες καὶ οἱ μεγάλοι ἐκδότες τῆς χώρας ἔχουν ταχθεῖ κατὰ τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ἄλλωστε καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκή, μὲ τὴν ἰσχυρὴ ἐπιρροή της στὴν κοινὴ γνώμη, τὸ ὑποστηρίζει. Στὴν Γερμανία ὁ δείκτης ἐπιχειρηματικῆς ἐμπιστοσύνης ἐπιδεινώθηκε σημαντικὰ τὸν Φεβρουάριο στὸ 105,7 ἀπὸ 107,3 τὸν Ἰανουάριο, ἂν καὶ συνεχίζονται τὰ ὑψηλὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὰ βραχυπρόθεσμα καὶ μεσοπρόθεσμα ὁμόλογά της∙ ἡ ἐκποίηση ἀμερικανικῶν ὁμολόγων ἀπ’ τὶς ἑταιρεῖες πετρελαίου συνεχίζεται κλιμακούμενη, διότι ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη μετρητῶν γιὰ τὰ αὐξανόμενα ἔξοδά τους. Γιὰ τὸν λόγον αὐτὸν διατηροῦν ὑψηλὰ τὰ ἐπιτόκια.