Ἄνοδος στάθμης τῶν ὠκεανῶν

Τὸν εἰκοστὸ αἰῶνα ἡ στάθμη τῶν ὠκεανῶν αὐξήθηκε κατὰ 14 ἑκατοστά, σύμφωνα μὲ μελέτη ἀμερικανικοῦ Πανεπιστημίου καὶ εἶναι ἡ ὑψηλότερη στοὺς τριάντα αἰῶνες ποὺ γίνονται συγκρίσεις∙ ἡ ἄνοδος ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου καὶ στὴν ἀλόγιστη ἀνάπτυξη καὶ χρήση γαιάνθρακος. Ἡ μελέτη ὑπογραμμίζει, ὅτι, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, ἡ ἄνοδος θὰ ἦταν μόλις τρία ἑκατοστά∙ ἐὰν δὲν ἐφαρμοσθοῦν τὰ μέτρα ποὺ προβλέπει ἡ Συνθήκη τῶν Παρισίων, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος, τότε μέχρι τὸ τέλος τοῦ τρέχοντος αἰῶνος ἡ ἄνοδος τῆς στάθμης θὰ φθάσει τὰ 51 μέχρι 130 ἑκατοστά. Πολλὰ κοραλλιογενὴ νησιὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ θὰ σκεπασθοῦν ἀπ’ τὰ νερὰ τῆς θαλάσσης, ἐνῶ καὶ πολλὲς παραθαλάσσιες μεγαλουπόλεις θὰ κατακλησθοῦν ἀπ’ τὰ ὕδατα.