Αὐστηρὲς προειδοποιήσεις Γάννη Στουρνάρα

Ὁ Γιάννης Στουρνάρας ἀπηύθυνε, στὴν Γενικὴ Συνέλευση τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, αὐστηρὲς προειδοποιήσεις γιὰ τὴν ἔγκαιρη ὀλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων, ὥστε νὰ ἀρχίσει ἀνάκαμψη τὸ δεύτερο ἑξάμηνο∙ ἐλάχιστοι ὅμως πιστεύουν ὅτι θὰ γίνουν δεκτὲς οἱ συμβουλές του, διότι ἡ κυβέρνηση δὲν εἶναι σὲ θέση, χωρὶς συντονισμὸ καὶ ἔλεγχο, νὰ ἀντιδράσει. Οἱ προοπτικές, ἂν γίνει ἡ ἀξιολόγηση, εἶναι καλὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, διότι θὰ ἀρχίσουν οἱ ξένες ἐπενδύσεις καὶ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις, ἐνῶ θὰ εἶναι εὔκολη καὶ ἡ ἄντληση κεφαλαίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα∙ ἡ ἀριστερὴ κυβέρνηση ἔχει διαλύσει τὰ πάντα, ἐνῶ ἐπιμένουν στὴν πολεμική τους κατὰ τῶν ἐπενδυτῶν καὶ στὴν ὑπονόμευση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων. Ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ μείωση τῶν τουριστικῶν κρατήσεων συνεχίζονται…