Ἄλλους ἐν τοῖς προοιμίοις

Τὴν τακτικὴ τῶν δημαγωγῶν εἰς τὸ νὰ καλοπιάνουν τὸν λαὸ καὶ νὰ ὁδηγοῦν τὴν πόλη σὲ καταστροφὴ ἐπικρίνει ὁ Ἰσοκράτης∙ ἐπιδίωξε μὲ τὸν «Πανηγυρικό» του, τὴν ἀνάταση τῶν Ἀθηναίων καὶ τὴν ἀνάδειξή τους εἰς ἐνεργοὺς πολίτας, χωρὶς οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα. «Τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους ἐν τοῖς προοιμίοις ὁρῶ καταπραΰνοντας τοὺς ἀκροατάς»∙ διότι τοὺς ἄλλους μὲν τοὺς βλέπω νὰ καλοπιάνουν ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τοὺς ἀκροατές. «Καὶ προφασιζομένους ὑπὲρ τῶν μελλόντων ῥηθήσεσθαι»∙ καὶ προφασιζομένους ὅτι θὰ μιλήσουν γιὰ τὰ μέλλοντα. «Καὶ λέγοντας τοὺς μὲν ὡς ἐξ ὑπογυίου γέγονεν αὐτοῖς ἡ παρασκευή»∙ καὶ λέγοντας τοὺς μὲν ὅτι ἦταν εὔκολη ἡ προετοιμασία. «Τοὺς δ’ ὡς χαλεπόν ἐστιν ἴσους τοὺς λόγους τῷ μεγέθει τῶν ἔργων ἐξευρεῖν»∙ τοὺς ἄλλους νὰ λένε ὅτι εἶναι δύσκολο νὰ βροῦν ἀντίστοιχα λόγια μὲ τὸ μέγεθος τῶν ἔργων. Ἔταζαν τὰ πάντα οἱ δημαγωγοὶ καὶ ὁ λαὸς τοὺς πίστευε.