Ἔκτακτο σχέδιο Ἐπιτροπῆς

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει ἑτοιμάσει ἤδη σχέδιο ἐκτάκτης βοηθείας πρὸς τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προφυγικοῦ προβλήματος, τὸ ὁποῖο θὰ ἀνακοινωθεῖ μέχρι τὴν Δευτέρα ποὺ συνέρχεται τὸ Εὐρωσυμβούλιο Εὐρώπης, Τουρκίας γιὰ τὸ θέμα∙ ἡ κυβέρνηση εἶναι κυριολεκτικὰ πελαγωμένη καὶ ὅ,τι κάνουν οἱ τοπικὲς ὑπηρεσίες καὶ οἱ ἰδιῶτες. Ἄνοιξε τὰ σύνορα καὶ οἱ Τοῦρκοι μᾶς πλημμυρίζουν μὲ χιλιάδες μετανάστες τὴν ἡμέρα∙ ἡ ἀνακοπὴ τῆς χιονοστιβάδος αὐτῆς μπορεῖ νὰ γίνει ἀπὸ δύο λόγους: ὁ ἕνας ἡ διαπίστωση ὅτι ἐγκλωβίζονται στὴν χώρα καὶ δὲν ἔχουν προοπτικὲς γιὰ τὴν Εὐρώπη, ὁπότε δὲν ἔρχονται νέοι, γιὰ νὰ ταλαιπωρηθοῦν ἐδῶ, ἢ καὶ ζητοῦν νὰ ἐπιστρέψουν πίσω πολλοί∙ ὁ δεύτερος εἶναι ἡ τήρηση τῆς ἐκεχειρίας στὴν Συρία καὶ ἡ ἔναρξη τῶν εἰρηνευτικῶν διαπραγματεύσεων τῆς Γενεύης, ὁπότε σταματάει ἡ ροὴ ἀπὸ ἐκεῖ. Αὐτὰ ὅμως ἀπαιτοῦν χρόνο, ἀλλὰ ἐμεῖς θὰ διαλυόμαστε ὡς χώρα καὶ ὡς οἰκονομία.