Χρεωκοπία Τραπέζης Ἀττικῆς

Ἡ χρεωκοπία τῆς Τραπέζης Ἀττικῆς διερευνᾶται ἀπ’ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, μετὰ ἀπὸ ἐντολὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ ἡ Ἀττικῆς εἶναι ἡ μόνη μὴ συστημικὴ τράπεζα ἡ ὁποία ὁλοκλήρωσε τὴν ἀνακεφαλαιοποίησή της μὲ κεφάλαια τοῦ ΤΣΜΕΔΕ καὶ δημοσίων ἐπιχειρήσεων, καὶ μὲ ἐλάχιστες καταθέσεις. Ἤδη βρίσκεται σὲ ἀδυναμία πληρωμῶν καὶ ἀναζητοῦνται οἱ λόγοι τῶν παραβιάσεων αὐτῶν∙ τὸ ΤΣΜΕΔΕ ἔχει ἐπενδύσει περίπου ὀκτακόσια ἑκατομμύρια καὶ τώρα ἀδυνατεῖ νὰ πληρώσει συντάξεις, ἐνῶ ἡ ΕΥΔΑΠ τοποθέτησε κεφάλαια, παρὰ τὶς διαφωνίες πολλῶν συμβούλων της, ἀλλὰ μὲ ἀπόφαση τοῦ φίλου τῆς περιφερειάρχου. Ὅλα ἔγιναν γιὰ τὴν δημιουργία δικῶν μας τραπεζῶν, κατὰ τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς κυβερνήσεως, ἐκτὸς μηχανισμῶν τῆς Εὐρωζώνης∙ ἤθελαν νὰ ἔχουν ἐλεύθερα χέρια γιὰ χρηματοδότηση τῶν δικῶν τους ἐπιχειρηματιῶν. Ἀκολουθεῖ ὁ εἰσαγελλέας…