Ἀγκίστρωση στὴν ἐξουσία, ἀπὸ φόβο λογοδοσίας

Ὁ φόβος τῆς λογοδοσίας, μὲ ὅλες τὶς συνέπειές της, ὑποχρεώνει τὸν Ναπολεοντίσκο στὴν ἀγκίστρωσή του στὴν ἐξουσία, μὲ γελοῖες προφάσεις καὶ τραγικὲς συνέπειες γιὰ τὴν χώρα∙ οὐδέποτε ἄλλοτε εἶχε βρεθεῖ ἡ Ἑλλάδα σὲ παρόμοια κατάσταση διαλύσεως καὶ εἶχε κάνει ἐπισήμως, ἔστω καὶ φραστικὰ μόνο σὲ μερικά -ἂν καὶ ἔβαλε σὲ πολλὰ καὶ ὑπογραφή, ὅπως γιὰ τὴν παρουσία Τούρκων ἀστυνομικῶν στὰ νησιά μας-, τόσες ὑποχωρήσεις στὰ ἐθνικά μας θέματα. Στὸ ἐσωτερικό, οἱ παραβιάσεις τοῦ Συντάγματος εἶναι καθημερινές, ὅπως μὲ τὶς ἐπεμβάσεις τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης στὴν δικαστικὴ ἔρευνα, ἀνεξαρτήτως τῆς ποιότητος τῶν ὀργάνων της∙ ἔχει ἄλλους τρόπους ἀποκαταστάσεως τῆς εὐρύθμου λειτουργίας τῆς δικαιοσύνης ἡ κυβέρνηση, μὲ τὸν ἀπόλυτο σεβασμὸ τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν. Αὐτὰ δείχνουν τὸν πανικὸ καὶ τὸ ἆγχος τοῦ πρωθυπουργοῦ σὲ ὅλες τὶς ἀποφάσεις του, ὅπως μὲ τὸν διορισμὸ τῶν πραιτωριανῶν στὸ δημόσιο, γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ὑποστηρίξεώς τους στὴν κατάλληλη στιγμὴ ἢ τὶς αὐθαίρετες παρεμβάσεις πολλῶν ὑπουργῶν, χωρὶς τήρηση τῆς νομιμότητος, πάλι γιὰ τὴν τακτοποίηση τῶν ἡμετέρων∙ ὅλα αὐτὰ ὅμως εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς καταρρεύσεως τῆς δημοτικότητός του στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τῆς πλήρους ἀπομονώσεώς του διεθνῶς καὶ περισσότερο στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ τὸ κουαρτέτο ἀκολουθεῖ σαφέστατα τὴν τακτικὴ πλήρους ἐξοντώσεώς του.

Ἡ ἀσφυκτικὴ ἀπομόνωσή του στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό, στὴν Εὐρώπη περισσότερο, εἶναι δεδομένη∙ ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα καὶ ἡ ἐπιχώριος δούλη της διαστρέφει καὶ πάλι τὴν πραγματικότητα. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, ἔστω καὶ μὲ ἀπώλειες στὶς τοπικὲς ἐκλογές της, στηρίζει τὴν Ἑλλάδα στὸ προσφυγικό καὶ τὴν πολιτικὴ συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ ὄχι τὸν Ναπολεοντίσκο, τὸν ὁποῖο θεωρεῖ ἐξοφλημένο σὲ σύντομο χρόνο, ὅπως δείχνουν οἱ σοβαρὲς ἀναλύσεις τοῦ ἔγκυρου γερμανικοῦ τύπου∙ ἡ καγκελάριος, ὡς γνήσια συνέχεια τῆς γερμανικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρώπη, ἔχει πλήρη συναίσθηση τῶν ἀντιδράσεων τῶν περισσοτέρων ἑταίρων γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ τῆς ἀδυναμίας τῶν κυβερνήσεών τους νὰ χειρισθοῦν τὰ σχετικὰ προβλήματα. Ἄλλωστε ἀποτελεῖ παράδοση τὴν ἑξηκονταετία στὴν Γερμανία ἡ ἀνάληψη τῆς εὐθύνης γιὰ τὴν ἐξισορρόπηση τῶν διαφορῶν στὴν Κοινὴ
Ἀγορὰ πρὶν καὶ στὴν Εὐρωζώνη τώρα, πάντοτε μὲ τὴν μορφὴ τοῦ «Γερμανία πληρώνει», ὡς ἡ πλουσιώτερη χώρα, ἀλλὰ φυσικὰ στὰ πλαίσια τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος∙ ὅσο διευρυνόταν ἡ ἕνωση τόσο αὐξάνονταν οἱ εὐθύνες τοῦ Βερολίνου, γι’ αὐτὸ καὶ εἶχε πάντοτε τὸν τελευταῖο λόγο. Εἶναι γνωστὸ ἄλλωστε ὅτι οἱ «μικροὶ» μόνο γιὰ τὰ θέματά τους ἐνδιαφέρονταν καὶ συνήθως εἶχαν ἐλάχιστη γνώση τῶν γενικωτέρων προβλημάτων∙ ἡ ἀριστερὴ κυβέρνηση, μὲ τὶς γελοιότητές της, τοὺς ἐξώθησε στὴν ἐνασχόληση καὶ μὲ τὰ δικά μας. Καὶ ὅταν τὰ μελέτησαν ἐξαγριώθηκαν. Ἡ ἐξισορρόπηση πλέον εἶναι δύσκολη πολύ.

Ἡ ἐκρηκτικὴ κατάσταση στὸ ἐσωτερικὸ καθιστᾶ τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα ἀκόμη χειρότερο∙ ὁ φόβος γιὰ ἀνεξέλεγκτες ἀντιδράσεις εἶναι διάχυτος στοὺς διεθνεῖς κύκλους καὶ περισσότερο στὴν Εὐρώπη, κανένας δὲν θέλει τὴν διάλυση μιᾶς χώρας στὸ μαλακό της ὑπογάστριο. Ἡ διαχείριση τῶν προσφύγων ἔπεισε τοὺς πάντες γιὰ τὴν σωστὴ διαπίστωσή τους∙ ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀνύπαρκτη καὶ περισσότερο, μὲ τὶς παρεμβάσεις τῶν παρακρατικῶν της μηχανισμῶν, ἐπιτείνει τὰ διαλυτικὰ φαινόμενα, παρὰ τὰ ἁπαλύνει. Εἶναι κοινὸ μυστικὸ στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους ὅτι ἡ ΚΥΠ ἀνέχεται, ἂν δὲν κάνει τίποτε ἄλλο, διότι δὲν νοεῖται ἀνοχὴ σὲ παρόμοια φαινόμενα, τὴν δράση τῶν διακινητῶν τῶν μεταναστῶν, ὄχι μόνο ἔξω ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐσωτερικό∙ ἡ ὁμαδικὴ μετακίνηση πολλῶν ἀπ’ αὐτοὺς πρὸς τὴν Εἰδομένη στὴν ἀρχὴ ἢ πρὸς ἄλλους καταυλισμοὺς ἢ καὶ ἡ ἄρνησή τους νὰ μείνουν σὲ κάποιους γίνεται μετὰ ἀπὸ τηλεφρωνικὲς συνομιλίες ἢ τὴν παρουσία κάποιων στὸν Πειραιᾶ καὶ σὲ ἄλλα μέρη∙ εἶναι γνωστὰ τὰ πρόσωπα αὐτά, ἐκδίδουν καὶ εἰσιτήρια μὲ ἀποδείξεις καὶ διευθύνσεις καὶ μόνο ἡ Ἀστυνομία καὶ οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες ἔχουν μεσάνυχτα. Τὸ ἴδιο εἶχε συμβεῖ τὸν Νομέβριο μὲ τὴν κατάληψη τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς στὴν Εἰδομένη ἐπὶ τρεῖς ἑβδομάδες μὲ τὴν παρότρυνση ἀριστερῶν ἀκτιβιστῶν. Ποιὸς τοὺς καθοδηγοῦσε αὐτούς;

Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία εἶναι δραματικές, ἐνῶ ἐπηρεάζουν μᾶλλον καὶ τὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα∙ οἱ δανειστὲς γνωρίζουν ἄριστα ὅτι ἂν δὲν ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη, οἱ ὅποιες περικοπὲς στοὺς μισθοὺς καὶ στὶς συντάξεις πᾶνε χαμένες, διότι τὰ ἐλλείμματα θὰ αὐξάνονται καὶ θὰ χρειασθεῖ τέταρτο μνημόνιο. Ἀνάπτυξη ὅμως δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα μὲ τὴν κυβέρνηση αὐτή∙ ἔτσι ὑποχρεωτικὰ τηροῦν σκληρὴ στάση, ὄχι γιὰ νὰ ἀνατρέψουν τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν βρεθοῦν στὴν ἴδια κατάσταση σὲ λίγους μῆνες∙ ἔχουν τὴν πικρὴ πεῖρα τοῦ 2014, ὅταν εἶχε ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη καὶ ἦταν ἡ χώρα μας πρώτη σὲ ρυθμοὺς ἀναπτύξεως τὰ τελευταῖα τρίμηνά του στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ ἦρθε ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὰ ἀνέτρεψε ὅλα, κι ἔτσι εἴμαστε οἱ μόνοι στὴν ἑνιαία ἀγορὰ μὲ ὕφεση. Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν καλύτερα ἀπ΄ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς ὑπουργοὺς τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ τὶς ματαιώσεις τῶν τουριστικῶν κρατήσεων, μὲ τὰ ἀρνητικὰ πολλαπλασιαστικὰ φαινόμενα στὸ σύνολο τῆς οἰκονομίας∙ ἐνδιαφέρονται δὲ πολὺ περισσότερο ἀπὸ αὐτοὺς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀξιοποίηση ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν κονδυλίων. Ἄλλωστε δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὶς πιστώσεις γιὰ τοὺς πρόσφυγες τὶς διαθέτουν μέσῳ τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων καὶ διεθνῶν ὀργανισμῶν, διότι διαφορετικὰ βλέπουν ὅτι δὲν θὰ ἀπορροφθοῦν ποτὲ ἀπ’ τὴν κυβέρνηση.

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἐπίσης λεπτομερῆ ἐνημέρωση τῆς μεταστροφῆς τοῦ λαοῦ στὴν Ἑλλάδα∙ οἱ δημοσκοπήσεις στὴν χώρα μας δὲν δημοσιεύονται, διότι ὅλα τὰ μέσα ἐλέγχονται ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, καθὼς ἅπαντα βρίσκονται σὲ κατάσταση χρεωκοπίας καὶ ἔχουν νὰ πληρώσουν πολλοὺς μῆνες, ἐνῶ κυκλοφοροῦν καὶ πληροφορίες γιὰ διακοπὴ ἐκδόσεων ἢ μεταδόσεων γιὰ τοὺς τηλεοπτικοὺς σταθμούς, ἢ καὶ γιὰ διακοπῆς καθημερινῆς ἐκδόσεως παλαιῶν ἐφημερίδων. Ἔτσι οἱ δημοσκοπήσεις διαβάζονται στὰ κόμματα καὶ στὶς πρεσβεῖες, μὲ τὴν κατάρρευση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ διψήφιο ἀριθμὸ διαφορᾶς ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία, δηλαδὴ ἄρδην ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς∙ ὁ Κυριάκρος Μητσοτάκης ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη καὶ πείθει τὸν πολὺ κόσμο, ἀνεξαρτήτως τῶν κάποιων ὑστερήσεων, ὅπως μὲ τὴν μειοδοσία τοῦ Ναπολεποντίσκου ἀπέναντι στοὺς Τούρκους. Οἱ Ἕλληνες βρίσκονται σὲ διαδικασία ἀνατάσεως καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ δύο γεγονότα∙ διέκοψαν οἱ ἀγρότες τὸν ἀποκλεισμὸ τῶν δρόμων καὶ οἱ ἄλλες κατηγορίες ἐργαζομένων τὶς διαδηλώσεις, λόγῳ τοῦ μεταναστευτικοῦ προβλήματος, διότι αἰσθάνθηκαν ὅτι δημιουργοῦν δύσκολες καταστάσεις γιὰ τὴν χώρα∙ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς στὸ σύνολό του προσέφερε τὴν φιλοξενία του καὶ τὴν ἀλληλεγγύη του πρὸς τοὺς πρόσφυγες, μὲ ὅποιο μέσο μποροῦσε στὶς πόλεις καὶ στὰ χωριά. Δὲν ἔχει καταγραφεῖ ἀντίστοιχη συμπεριφορὰ σὲ ἄλλες χῶρες∙ οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦν ὅτι στὴν Τουρκία τοὺς φέρονται σὰν νὰ εἶναι ζῶα. Αὐτὴ εἶναι ἡ λεπτὴ διαφορά μας.