Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν σταθεροποιητικὰ χθές, ἀλλὰ μὲ πτωτικὲς τάσεις στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1200 δολλάρια καὶ 127,1650 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν χρυσός, 1216,45, καὶ πετρέλαιο, 39,33. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, καὶ ἀποβλέπουν τὴν αὐριανὴ ἀνακοίνωση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου γιὰ τὴν νομισματικὴ πολιτική του, ἂν καὶ ἐλάχιστοι πιστεύουν ὅτι θὰ ἀλλάξει αὐτή∙ ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Παλμύρας καὶ ἡ ἐκστρατεία γιὰ τὴν ἀνακατάληψη τῆς Μοσούλης θεωροῦνται εὐνοϊκὲς ἐξελίξεις, γιὰ τὸ τέλος τῶν πολέμων στὴν περιοχή, ἢ τουλάχιστον τὴν ὕφεσή τους. Ἀλλὰ ἡ προσφορὰ πετρελαίου ἀπ’ τὸ Ἰρὰν ἀποτρέπει τὶς προοπτικὲς ἀνόδου τῆς τιμῆς του, ὁπότε οἱ μεγάλες πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες ὑποχρεοῦνται σὲ μαζικὲς ἐκποιήσεις ἀξιῶν τους γιὰ τὴν κάλυψη τῶν κεφαλαιακῶν ἀναγκῶν τους∙ στὸν τουρισμὸ ἡ κινεζικὴ ἑταιρεία ἀσφαλειῶν Anbang προσφέρει γιὰ τὴν ἐξαγορὰ τῆς ἀμερικανικῆς Starwood Hotels γιὰ 14 δις, τὴν μεγαλύτερη ἐξαγορὰ στὸν τουριστικὸ κλάδο στὴν ἱστορία.