Ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος

Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος εἶναι ἡ πλέον ἐπείγουσα ἀνάγκη τῆς ἀνθρωπότητος, ἂν θέλει νὰ ἐπιβιώσει τὸ εἶδος της στὸν κλεινὸν πλανήτην∙ νεώτερες ἔρευνες κορυφαίων Πανεπιστημίων ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ στάθμη τῆς θαλάσσης θα αὐξηθεῖ κατὰ δύο μέτρα στὸ τέλος τοῦ αἰῶνος, ἂν συνεχισθοῦν οἱ σημερινοὶ ρυθμοὶ τήξεως τῶν παγετώνων. Πολλὰ νησιὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ θὰ ἐξαφανισθοῦν, ὅπως καὶ περισσότερες παράλιες πόλεις καὶ χῶρες, μὲ ἔδαφος ἤδη χαμηλότερα τῆς θαλάσσης, ὅπως οἱ Κάτω χῶρες∙ οἱ πρόεδροι τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τῆς Κίνας συμφώνησαν γιὰ τὴν σύντομη κύρωση τῆς προσφάτου Συνθήκης τῶν Παρισίων γιὰ τὸ θέμα. Εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ρυπαντές, μὲ 40% περίπου τοῦ συνόλου, ὁπότε, ἐὰν προστεθοῦν ἄλλοι 15%, πρᾶγμα πολὺ εὔκολο, ἡ Συνθήκη ἀποκτᾶ διεθνῆ ἰσχὺ καὶ ἐφαρμόζεται ἀμέσως.