Ἀπεργία καὶ ἐπιβολὴ αὐστηρᾶς λογοκρισίας

Ἡ προσπάθεια ἐπιβολῆς λογοκρισίας, μέσα ἀπ’ τὴν ἀπεργία, ἀπέτυχε, διότι ἡ ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση τοῦ κόσμου δὲν κρύβεται πλέον∙ μόνο τὴν ἀπόκρυψη τῶν σχετικῶν μὲ τὴν φοροδιαφυγὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου ἐπέτυχε ἡ κυβέρνηση, ἐνῶ οἱ ἐντεταλμένοι ἐργατοπατέρες δὲν ἐλέγχουν οὔτε τὴν σκιά τους. Οἱ περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων, οἱ πλειστηριασμοὶ πρώτης κατοικίας καὶ ἡ φοροκαταιγίδα συζητοῦνται πλέον σὲ καφενεῖα καὶ πλατεῖες∙ ἡ ταύτιση τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν δικτατορία δὲν ἀμφισβητεῖται οὔτε ἀπ’ τὰ γνωστὰ στελέχη της, πολὺ περισσότερο ἀπ’ τοὺς ψηφοφόρους της. Ἡ ἐπιβίωσή της θεωρεῖται προβληματικὴ στοὺς πολιτικοὺς κύκλους καὶ μόνο ἡ παράταση τῶν διαπραγματεύσεων τῆς δίδει κάποια περίοδο ζωῆς∙ οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ἄριστα, μὲ πλήρη στοιχεῖα, τὰ πεπραγμένα στὸ προσφυγικὸ καὶ στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες.