Μετέωρος ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν πτώση του

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιβεβαιώνει τὴν εἰκόνα ὅτι βρίσκεται μετέωρος στὴν ἐλεύθερη πτώση του, μὲ ἀνυπολόγιστη τὴν καταστροφὴ στὴν Ἑλλάδα∙ ἀκόμη καὶ οἱ πραιτωριανοί του τὸ ὁμολογοῦν καὶ τοῦ συνιστοῦν νὰ παίρνει περισσότερα μέτρα προφυλάξεως, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν ἀπουσία του στὴν τελετὴ γιὰ τὴν COSCO στὸ Ζάππειο. Ἡ κυβέρνηση εἶναι ἐντελῶς διαλυμένη καὶ οἱ ὑπουργοὶ ἀντιδικοῦν δημοσίᾳ γιὰ τὴν πώληση τοῦ ΟΛΠ, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐλάχιστοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ -ὅσοι κρατοῦν τὶς σφραγίδες στὴν πράξη- ἐκδίδουν ἀνακοινώσεις κατὰ ὑπουργῶν∙ τὸ ἔχουμε ἐπαναλάβει, αὐτὴ ἡ κυβέρνηση θὰ καταρρεύσει χειρότερα κι ἀπ’ τὴν δικτατορία, τέτοιο σκορποχῶρι δὲν ὑπῆρχε στὴν νεώτερη ἱστορία μας. Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὸ κουαρτέτο διεξάγονται ἀποσπασματικά, διότι οἱ δανειστὲς δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὶς ὑπηρεσίες ἀσφαλείας τοῦ Χίλτον, ὁπότε ἐπιστρέφουν στὶς Βρυξέλλες γιὰ νὰ συσκεφθοῦν καὶ ἐπανέρχονται τὴν ἴδια μέρα∙ ἡ χώρα πληρώνει πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ -διότι ὅλα αὐτὰ εἶναι καὶ ἔξοδα- τὶς ἐπιδείξεις τοῦ μαθητευομένου μάγου μὲ τὶς ὑποκλοπές. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα: ὅταν ἀποφάσιζαν τὶς ὑποκλοπὲς δὲν εἶχαν μελετήσει τὶς συνέπειες; Τόσο ἄσχετοι καὶ προχειρολόγοι εἶναι; Ἢ μήπως οἱ ἐντολοδόχοι τους τοὺς παρέσυραν κι αὐτοὶ ὑπέκυψαν, διότι δὲν ἔχουν κρατήσει ποτὲ ὄρθιο τὸ κεφάλι; Τὸ τελευταῖο συγκεντρώνει τὶς περισσότερες πιθανότητες ὡς ἐκδοχή.
Ἡ ἀποδιάλυση τῆς κυβερνήσεως εἶναι γεγονὸς πανθομολογούμενο πλέον, κάτι ποὺ ἔχουν χωνέψει πλέον καὶ οἱ δανειστές∙ δὲν εἶναι ἀπολύτως βέβαιοι τὸ ποιὲς εἶναι οἱ ἐπίσημες θέσεις, καθὼς καὶ μεταξὺ τῶν συνομιλούντων ὑπουργῶν διαπιστώνουν διαφωνίες. Οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς βλέπουν ὅτι ἡ στάση τῶν Εὐρωπαίων ἔχει δύο κατευθύνσεις∙ πρώτη, ἀποφυγὴ χρεωκοπίας τῆς χώρας καὶ τῶν περιπετειῶν τοῦ παρελθόντος ἔτους πάσῃ θυσίᾳ∙ δεύτερη, ἐφαρμογὴ τῆς ἴδιας περυσινῆς τακτικῆς τοῦ Ναπολεοντίσκου, μὲ τὶς καθυστερήσεις καὶ τοὺς ἐκβιασμοὺς ἀπέναντί τους, ἀπὸ αὐτοὺς τώρα, ἀλλὰ μόνο χωρὶς τοὺς ἐκβιασμούς. Ἄλλωστε οἱ ὑπουργοὶ εἶναι τόσο ἀδαεῖς σὲ ὅλα τὰ θέματα καὶ προχειρολόγοι, ὥστε πέφτουν εὔκολα θύματα τῆς νευρικότητός τους∙ πέρυσι ἔκαναν ὅσα ἔκαναν, διότι εἶχαν τὸ ὅπλο τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, τὸ ὁποῖο δὲν ἤθελαν οἱ Εὐρωπαῖοι, καὶ δὲν ἦταν ἐπαρκῶς προετοιμασμένοι γι’ αὐτό. Φέτος καὶ προετοιμασμένοι εἶναι γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο καὶ σὲ κατάσταση ἐξεγέρσεως ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπέναντι στὰ βρώμικα σχέδια τοῦ πρωθυπουργοῦ, διότι αὐτὸς εἶναι ὑπεύθυνος καὶ κανένας ἄλλος∙ ἡ δυσπιστία ἀπέναντι στὴν κυβέρνηση εἶναι διάχυτη, ἐνῶ καὶ οἱ ἐπαφὲς τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τοὺς ξένους ἡγέτες ἔχουν περιορισθεῖ σημαντικά, μὲ πολλὰ παρακάλια δέχονται νὰ μιλήσουν στὸ τηλέφωνο μαζί του, κι αὐτὸ ὅταν κρίνεται ἄκρως ἀπαραίτητο. Τέτοια διεθνῆ ἀπομόνωση ἔχει νὰ δεῖ ἡ χώρα ἀπὸ τὴν χούντα.
Οἱ ἐνδοκυβερνητικὲς συγκρούσεις ἔχουν ὑπερβεῖ κάθε ὅριο∙ οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ διαφωνοῦν μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ προέδρου τους καὶ κάνουν σκληρὲς δηλώσεις, ὁπότε γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, τὸ πῶς θὰ ἐκδοθοῦν οἱ σχετικὲς ὑπουργικὲς ἀποφάσεις; Ὁ χρόνος θὰ δείξει∙ ἕνα εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ διαφωνίες εἶναι χειρότερες στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα∙ ἐλάχιστοι πιστεύουν πλέον ὅτι θὰ ψηφισθοῦν τὰ μέτρα στὴν Βουλή, ὅταν ἢδη ἡ κυβερνητικὴ πλειοψηφία εἶναι 150 βουλευτές, μετὰ τὶς διαρροὲς γιὰ τὸ προσφυγικό. Φαίνεται ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ ἔχει ἀντιληφθεῖ καὶ παίζει μὲ τὸν χρόνο, ἀλλὰ καὶ βλέπει ὅτι κάθε μέρα βρίκεται καὶ σὲ χειρότερη κατάσταση∙ οἱ ὑπουργοί του προπηλακίζονται ἄγρια ὅπου τοὺς δοῦν, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στὴν πλατεῖα Κολωνακίου καὶ τρέχουν νὰ σωθοῦν στὸ ἄσυλο τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ, πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν βρίσκουν καταφύγιο, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν Βουλή, διότι καὶ στὰ ὑπουργεῖα τους οἱ περισσότεροι πᾶνε κρυφά. Ὅλοι τους σχεδόν, ὅπως καὶ οἱ βουλευτές, σκέπτονται πλέον μόνο τὴν προσωπική τους ἐπιβίωση καὶ ἐπιδίδονται συστηματικὰ στὰ ρουσφέτια καὶ στὸν παραγοντισμό∙ οἱ ἐπαφὲς μὲ τὰ διαφωνοῦντα κομματικὰ στελέχη πληθαίνουν, ἢ πρὸς ὅσα ἀνταποκρίνονται στὶς προσκλήσεις -διότι τὰ περισσότερα τοὺς ἔχουν κόψει ὅλους-, ἀλλὰ χωρὶς ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα. Στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς καὶ τῶν ὑπουργείων ἀκούγονται πολλά∙ ἕνα δὲν ἀκούγεται, ἡ στήριξη στὸν πρωθυπουργό.
Ἡ ἀγωνία τοῦ κόσμου γιὰ τὴν φοροκαταιγίδα συμπληρώνεται μὲ τὴν ἀγανάκτηση τῆς ἀγορᾶς∙ πέρασε τὸ Καθολικὸ Πάσχα καὶ ἡ ἀγορὰ τῆς Ἀθήνας ἔμεινε νεκρή, «οὔτε σεφτὲ δὲν κάναμε», λένε οἱ ἔμποροι. Ἀνάσα ἔδωσαν μόνο ἡ Κρήτη καὶ τὰ ἄλλα νησιά, πλὴν ἐκείνων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἐνῶ ἀποφεύγουν τὸν Πειραιᾶ τὰ κρουαζερόπλοια∙ οἱ τράπεζες ἔχουν κλειστὲς τὶς στρόφυγγες καὶ οἱ μικρομεσαῖοι περισσότερο, ἀλλὰ καὶ οἱ μεγάλοι ἔχουν πάθει ἀσυφξία. Τὸ ποῦ θὰ ὁδηγήσει αὐτὸ κανεὶς δὲν ξέρει, ἂν δὲν κλείσει ἡ ἀξιολόγηση καὶ δὲν τακτοποιηθεῖ τὸ μεταναστευτικό∙ ἀλλὰ γιὰ ἀμφότερα ἡ κυβέρνηση πελαγοδρομεῖ. Ἡ ἀξιολόγηση, ἂν ὁλοκληρωθεῖ συνεπάγεται καὶ ψήφιση τῶν μέτρων στὴν Βουλή∙ ἀλλὰ ἐκεῖ εἶναι τὸ πρόβλημα, δὲν περνᾶνε μᾶλλον μὲ τίποτε. Τὸ μεταναστευτικὸ προϋποθέτει ἔλεγχο τῶν ἀκτιβιστῶν καὶ τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν∙ ἀλλὰ αὐτοὶ δείχνουν ὅτι εἶναι ὑπεράνω τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τὸν κατευθύνουν ἀπροκάλυτα, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ ὅλα τὰ τελευταῖα γεγονόνα. Ἄλλωστε αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ κύριο πρόβλημα τῶν Εὐρωπαίων, ὁ ἔλεγχος τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν∙ μὲ τὴν παρουσία τῆς Φρόντεξ ἔχουν κάνει πλήρη χαρτογράφηση τῶν προβλημάτων στὴν Ἑλλάδα, ὁπότε γνωρίζουν τὸ ποιοὶ καὶ ἀπὸ ποῦ κινοῦνται. Αὐτοὺς τοὺς μηχανισμοὺς θὰ τοὺς ἐλέγξουν, γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς ζωῆς τῶν Εὐρωπαίων, εἴτε συμφωνεῖ ὁ πρωθυπουργὸς εἴτε ὄχι. Αὐτὸ εἶναι ἀποφασισμένο.
Ὁ ἀντίκτυπος τοῦ ἐλέγχου τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν θὰ εἶναι ἄμεσος καὶ πολυσχιδής∙ ὁ Ναπολεοντίσκος θὰ χάσει τὸ τελευταῖο ἔρεισμα τῆς ἐξουσίας του, ἀλλὰ καὶ θὰ ἀποκαλύψει τὴν πραγματική του φύση. Οἱ Γερμανοὶ καὶ οἱ Γάλλοι ἀστυνομικοὶ ἀνέλαβαν τὴν εὐθύνη τῶν ἀνακρίσεων στὸ Βέλγιο καὶ εἴχαμε θεαματικὰ ἀποτελέσματα∙ ἤδη καταφθάνουν καὶ στὴν Ἀθήνα καὶ πολλοὺς τοὺς ἔχει πιάσει τεταρταῖος πυρετός. Ἄλλωστε οἱ τελευταῖες προκλήσεις τῶν παρακρατικῶν, παρέλαση ἐνόπλων, ξυλοδαρμοὶ μπροστὰ στοὺς ἀστυνομικούς, θεωροῦνται ὡς προκλήσεις πρὸς τὸν πρωθυπουργό, ὄχι μόνο τῶν ἐπιχωρίων, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπερατλαντικῶν καθοδηγητῶν τους∙ ἐκθέτουν τὸν Ναπολεοντίσκο στὸν κόσμο τους καὶ τὸν ἀπειλοῦν ὅπως αὐτοὶ ξέρουν, ὡς νονοὶ τῆς νύχτας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρόκληση πανικοῦ στοῦ Μαξίμου. Γνωρίζουν ἄριστα αὐτοὶ τὶς πολιτικὲς διεργασίες καὶ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου∙ οἱ μετακινήσεις ψηφοφόρων ἔχουν ὑπερβεῖ κάθε προηγούμενο, σύμφωνα μὲ τὶς καθημερινὲς σφυγμομετρήσεις. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιστρέφει στὶς ρίζες του καὶ ὁ ἀκροδεξιὸς συνέταιρος στὴν ἀφάνειά του, ἐνῶ οἱ ὑπερατλαντικοὶ κερδοσκόποι προωθοῦν μετὰ μανίας ἄλλα ἀκροδεξιὰ σχήματα, γιὰ νὰ ἀνακόψουν τὴν ἄνοδο τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη∙ μάταιος κόπος, ἀλλὰ αὐτοὶ συνεχίζουν, διότι γνωρίζουν ὅτι κινδυνεύουν νὰ χάσουν τὶς ἰσχυρὲς προσβάσεις τους στὴν πολιτική μας ζωή, ὅπως τὶς εἶχαν ἐξασφαλίσει ἀπ’ τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου. Οἱ ἐκλογὲς ἔρχονται, μὲ ἐνδιάμεσο μεταβατικὸ σχῆμα γιὰ τὴν προετοιμασία τους.