Φοροκατάλογοι τοῦ Παναμᾶ

Ἡ δημοσίευση τῶν φοροκαταλόγων τοῦ Παναμᾶ ἔχει προκαλέσει ἀμφίδρομα ἀποτελέσματα γιὰ τοὺς ἐμπνευστές τους∙ ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς εἶναι τὸ πρῶτο θύμα -ἂν καὶ ἦταν μεταξὺ τῶν στόχων, ἀλλὰ ὄχι σὲ τέτοιο βαθμό-, ἐνῶ οἱ ἐπιπτώσεις κατὰ τοῦ Ρώσου καὶ Κινέζου προέδρου εἶναι μηδαμινές, ἂν ὄχι καὶ εὐνοϊκές, διότι οἱ λαοί τους τὰ εἶδαν ὡς προπαγάνδα ἐναντίον τους. Ὁπωσδήποτε οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ἐπιδίωκαν τὸ Brexit, ἀλλὰ ὄχι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ τὴν θυσία τοῦ Νταίηβιντ Κάμερον∙ ἡ ἀποδυνάμωση τῆς Εὐρωζώνης δὲν ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἢ μᾶλλον τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα ἀνέκυψε. Ἡ Εὐρώπη ἐμφανίζεται ἕτοιμη γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῶν φορολογικῶν παραδείσων, χωρὶς τὴν σοβαρὴ διατάραξη τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας∙ οἱ κερδοσκόποι διαπιστώνουν ὅτι περιορίζονται οἱ δυνατότητές τους ἐλιγμῶν, τόσο οἰκονομικῶν ὅσο καὶ πολιτικῶν. Οἱ ἔλεγχοι ἀφοροῦν κι αὐτοὺς καὶ προστίθενται στὴν πανωλεθρία τους στὸν πόλεμο τῆς Συρίας.