Στρατηγοὶ καταστάντες αὐτῶν

Ἡ δεύτερη εἰσβολὴ τῶν Περσῶν συνετέραξε τοὺς Ἕλληνες καὶ ἀμέσως σταμάτησαν τὶς μεταξύ τους διαμάχες καὶ ἑνώθηκαν γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή τους∙ οἱ Ἀθηναῖοι πρωτοστάτησαν στὴν προσπάθεια ἑνότητος, ἐπειδὴ εἶχαν καὶ τὴν ἐμπειρία τῆς προηγουμένης εἰσβολῆς, δέκα χρόνια πρίν, ποὺ τὴν εἶχαν ἀποκρούσει μὲ τὴν νίκη τοῦ Μαραθῶνος. «Ἀλλ’ ἡγεμόνας εἰς τὰς πόλεις ἐξέπεμψαν»∙ ἀλλὰ ἔστειλαν πολιτικοὺς στὶς πόλεις. «Οἳ παραλαβόντες τοὺς μάλιστα βίου δεομένους, στρατηγοὶ καταστάντες αὐτῶν καὶ πολέμου κρατήσαντες τοὺς βαρβάρους»∙ οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ παρέλαβαν τοὺς διακρινομένους στὴν ζωή, τοὺς ἔχρισαν στρατηγοὺς καὶ ἀφοῦ ἐπικράτησαν στὸν πόλεμο τῶν βαρβάρων. «Πολλὰς μὲν ἐφ’ ἑκατέρας τῆς ἠπείρου πόλεις ἔκτισαν, ἀπάσας δὲ τὰς νήσους κατῴκισαν»∙ πολλὲς πόλεις ἔκτισαν στὶς δύο ἀκτὲς τῆς θαλάσσης, καὶ κατοίκησαν ὅλες τὶς νήσους. «Ἀμφοτέρους δὲ καὶ τοὺς ἀκολουθήσαντας καὶ τοὺς ὑπομείναντας ἔσωσαν»∙ καὶ ἔσωσαν ἀμφότερους, καὶ ὅσους τοὺς ἀκολούθησαν καὶ ὅσους ὑπέμειναν στὸν πόλεμο.