Ἐκρηκτικὴ πλέον κατάσταση

Οἱ συγκρούσεις ἄρχισαν στὴν Εἰδομένη, ὅπου ἀπελευθερώθηκε ἡ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ τὸ πρωί, ἀλλὰ λίγες ὧρες μετὰ ξανάκλεισε, μὲ παρέμβαση τῶν ἀκτιβιστῶν, ἐπιχωρίων καὶ ἐπήλυδων, καὶ μὲ πέτρες κατὰ τῆς Ἀστυνομίας, ὡς ἐπικυρίαρχους πλέον τοὺς μετανάστες∙ στὸ Πειραιᾶ οἱ ἀλληλέγγυοι δίδουν, χωρὶς προσχήματα, κανονικὰ ἐντολὲς στοὺς Λιμενικούς. Τὸ ἐπίσημο κράτος ἀνύπαρκτο καὶ ἡ μεταφορα προσφύγων σὲ μικρὲς κοινότητες, μὲ ἱστορικὴ σημασία ὅπως στὸ Τσεπέλοβο τοῦ Ζαγορίου, ἔχουν προκαλέσει ἔντονο προβληματισμὸ στὴν Ἤπειρο καὶ γενικώτερα∙ μᾶλλον ἄλλες σκοπιμότητες ὑπηρετοῦν, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὶς πληροφορίες γιὰ τὶς παρεμβάσεις ὑπουργῶν, ὥστε νὰ μὴν συλλαμβάνονται οἱ δουλέμποροι ἢ οἱ ὑποκινητὲς τῶν ἐπειδοσίων. Οἱ Εὐρωπαῖοι ζητοῦν ἐπιμόνως στοιχεῖα γιὰ τὰ γεγονότα, ἀλλὰ δὲν λαμβάνουν ἀπάντηση, ἐνῶ τὸ γνωστὸ κυβερνητικὸ στέλεχος, μὲ διασυνδέσεις στοὺς τρομοκράτες, ἐμφανίζεται σὲ ρυθμιστικὸ ρόλο στὶς κινήσεις ἀκτιβιστῶν∙ πολλοὶ ὑπουργοὶ δείχνουν ὅτι ὑπακούουν στὶς ἐντολές του. Τὰ βρώμικα κυκλώματα ἀποκαλύπτονται.