Πρὸς ἡδονὴν μεμηχανημένας

Οἱ Ἀθηναῖοι πρῶτοι ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες ἐδέχθησαν τὴν διδασκαλία τῆς θεᾶς Δήμητρας, ὅταν ὁ Κελεὸς καὶ ἡ Μετεάνειρα τὴν φιλοξένησαν στὴν Ἐλευσίνα ὡς γραῖα μεταμφιεσμένη καὶ ἀναζητοῦσα τὴν ἁρπαχθεῖσα ἀπ’ τὸν Πλούτωνα κόρη της Περσεφόνη∙ τοὺς ἐδίδαξε τὴν ὀργάνωση τῆς πολιτείας τους καὶ τὴν καλλιέργεια τῶν σιτηρῶν καὶ ὅλες τὶς τέχνες, τὶς ὁποῖες αὐτοὶ ἐπαναδίδαξαν στοὺς ἄλλους Ἕλληνες. «Καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν τεχνῶν τάς τε πρὸς τἀναγκαῖα τοῦ βίου χρησίμας»∙ καὶ ἐπίσης δὲ καὶ τὶς τέχνες ὅσες προσφέρουν τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴν ζωή. «Καὶ τὰς πρὸς ἡδονὴν μεμηχανημένας»∙ καὶ ὅσες ἔχουν ἐφευρεθεῖ γιὰ τὴν εὐχαρίστηση τῆς ζωῆς. «Τὰς μὲν εὑροῦσα τὰς δὲ δοκιμάσασα χρῆσθαι τοῖς ἄλλοις παρέδωκεν»∙ ἄλλες μὲν τὶς ἐφεῦρε ἡ πόλις μας καὶ τὶς δοκίμασε στὴν χρήση τους πρώτη καὶ τὶς παρέδωσε στοὺς ἄλλους. Τὶς κοινὲς ρίζες τῶν θεσμῶν τῶν Ἑλλήνων ὑπογραμμίζει ὁ Ἰσοκράτης.