Ἀνασύνταξη τῆς Εὐρωζώνης

Στὴν ἀνασύνταξή της προβαίνει ἡ Εὐρωζώνη, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ Brexit, τῶν ἐξελίξεων στὴν Τουρκία καὶ τοῦ προσφυγικοῦ ρεύματος∙ στὰ πλαίσια αὐτὰ ἐντάσσονται οἱ παραχωρήσεις πρὸς τὴν Ἑλλάδα, γιὰ ἔγκριση τῆς δόσεως ἴσως χωρὶς τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως πρὸς ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους. Οἱ πιθανότητες γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι πολλὲς καὶ εἶναι ἀπαραίητητη ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα∙ οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις θὰ εἶναι περισσότερες, ἐνῶ οἱ οἰκονομικὲς ἐλέγχονται. Στὸ μεταναστευτικό, ἔχει ἐλεγχθεῖ ἡ ροὴ ἀπ’ τὴν Τουρκία πρὸς τὴν Ἑλλάδα, λόγῳ τῆς νίκης τῶν Ρώσων στὴν Συρία, ἀλλὰ παραμένει ἡ ρευστότης στὴν γείτονα, ἐνῶ τὸ χαλιφάτο ἐπεκτείνει τὴν δράση του στὴν Ἀφρική∙ ὁ ἔλεγχος τῆς καταστάσεως στὴν Λιβύη ἀποτελεῖ τὴν κυρία προτεραιότητα τῶν Εὐρωπαίων, ὁπότε ἂν χρειαθεῖ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση ἡ συμμετοχὴ τοῦ Λονδίνου, χωρὶς ἄλλες ἐσωτερικὲς παρεκτροπές του, κρίνεται ἄκρως ἀπαραίτητη.