Ἔνταση στὴν Νότιο Σινικὴ

Ἡ ἔνταση ἐπανῆλθε στὴν Νότιο Σινικὴ θάλασσα, μὲ τὴν περιπολία ἀμερικανικῆς φρεγάτας στὰ ὅρια τῶν δώδεκα ναυτικῶν μιλίων ἀπ’ τὶς κινεζικὲς βάσεις, ἀλλὰ κάτω ἀπ’ τὴν στενὴ παρακολούθηση δύο κινεζικῶν πολεμικῶν καὶ τὴν ὑπέρπτηση μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν∙ ἡ Οὐάσιγκτον προέβη σὲ ἐπίδειξη δυνάμεως πρὸς τὸ Πεκῖνο, ὅτι ἀμφισβητεῖ τὶς στρατιωτικές του ἐγκαταστάσεις στὴν περιοχὴ καὶ ὅτι προσφέρει τὴν στήριξή της στὶς διεκδικήσεις τῶν γειτονικῶν χωρῶν, Φιλιππίνων, Μαλαισίας, Βιετνάμ. Ἀπέφυγε ὅμως τὴν παραβίαση τῶν δώδεκα μιλίων, διότι ἦταν ἄμεσος ὁ κίνδυνος θερμοῦ ἐπεισοδίου∙ ὁ ἔλεγχος τῆς θαλασσίας περιοχῆς εἶναι ζωτικός, διότι ἀπ’ τὰ στενὰ αὐτὰ ἐξυπηρετεῖται τὸ ἕνα τρίτο περίπου τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου καὶ ὁ ἐφοδιασμὸς τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας καὶ Δυτικῆς Ἀμερικῆς ἀπ’ τὰ πετρέλαια τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.