Μεταρρυθμίσεις, ἀγκαλιὰ μὲ ρύθμιση χρέους

Ἡ προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία θεωροῦνται ἀναγκαῖες καὶ ἱκανὲς συνθῆκες γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους, ὑπογραμμίζουν, στὸ ἴδιο μῆκος κύματος Βόλφαγκανγκ Σώυμπλε καὶ Πιὲρ Μοσχοβισί∙ οἱ προειδοποιήσεις τους ἀποτελοῦν τελεσίγραφο πρὸς τὴν κυβέρνηση καὶ ἄρδην ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς της. Ἡ ρύθμιση τοῦ χρέους ἀφορᾶ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὰ Κοινοβούλιά της, διότι αὐτὰ θὰ ψηφίσουν καὶ ὄχι οἱ Ἀμερικανοί∙ οἱ ἐπαφὲς τοῦ ὑπουργοῦ στὴν Οὐάσιγκτον δὲν ἔφεραν ἀποτέλεσμα, πέραν κάποιων εὐχῶν, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ἐφαρμογῆς τοῦ προγράμματος. Αὐτὸ ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ὁ Ναπολεοντίσκος, διότι φέρει ἀμέσως τὴν ἀνατροπή του, ἀφοῦ δὲν συνοδεύεται ἀπὸ χειροπιαστὲς δεσμεύσεις γιὰ τὸ χρέος. Ἑπομένως ἀναχωρεῖ καὶ μάλιστα χωρὶς καθυστέρηση…