Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο καὶ τῆς Βομβάης∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,1316 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 123,9250 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1270,10, καὶ τὸ πετρέλαιο παρέμεινε σταθερό, 48,73. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν τὸ βρεταννικὸ δημοψήφισμα καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς κοινωνικῆς ἐκρήξεως στὴν Γαλλία∙ στὴν Βρεταννία φαίνεται ὅτι κερδίζει ἔδαφος τὸ ὄχι, καθὼς οἱ ἀμερικανικὲς τράπεζες ἑτοίμασαν σχέδια γιὰ ἀποχώρησή τους ἀπ’ τὸ Λονδίνο, ἐὰν ἐπικρατήσει τὸ Brexit, ἀλλὰ ἄρχισαν ἤδη νὰ ἀποχωροῦν καὶ ἀπασχολοῦν 40000 ἄτομα στὸ Σίτυ, χωριστὰ τὶς πλάγιες ἐργασίες. Παρόμοια στάση τηροῦν καὶ οἱ εὐρωπαϊκες τράπεζες καὶ ἐπιχειρήσεις, μὲ πρῶτες τὶς γερμανικές∙ πολλοὶ βλέπουν ἐξαιρετικὰ θερμὸ τὸν Ἰούνιο, ἐὰν ἀπαληθευθοῦν οἱ προβλέψεις αὐτές∙ ἡ Εὐρώπη εἶναι ὑποχρεωμένη ἐπανεξετάσαι τὴν ταυτότητά της ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς καὶ δευτερευόντως ἀπὸ οἰκονομικῆς∙ τὰ σχέδια ἔχουν καταρτισθεῖ καὶ μελετῶνται συστηματικὰ πλέον.