Συγκρούσεις γιὰ Βρεταννία

Ἡ Εὐρώπη πέρασε στὴν ἀντεπίθεση κατὰ τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Brexit στὴν Βρεταννία, σὲ μία προσπάθεια ἐπιδείξεως δυναμικῆς αὐτονομίας ἀπέναντι στὶς δυνάμεις ἀπομονωτισμοῦ καὶ ἀτλαντικῆς ἐξαρτήσεως∙ ὁ Ντόναλντ Τοὺσκ χαρακτήρισε ἀκραῖες καὶ ἀνιστόρητες τὶς δηλώσεις τοῦ Μπέρι Τζόνσον, ὅτι ἡ Εὐρώπη βαδίζει στὸν δρόμο τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ ζήτησε νὰ προσαρμοσθεῖ στὶς πολλὲς ἀνάγκες τῆς χώρας του, διότι θὰ ἀντιμετωπίσει μύρια προβλήματα, ἐὰν ἀποκοπεῖ ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ὅσο πλησιάζει ἡ ἡμέρα τοῦ δημοψηφίσματος τόσο πολώνονται τὰ πράγματα στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, μὲ τοὺς πρωταγωνιστὲς τοῦ ὄχι νὰ κερδίζουν στὰ μεσαῖα στρώματα καὶ στοὺς ὀπαδοὺς τοῦ αὐτοκρατορικοῦ μεγαλείου, ἐνῶ τὸ Σίτυ καὶ οἱ μεγάλες ἐπιχειρήσεις ἔχουν ταυτισθεῖ μὲ τὸ ναί. Αὐτὸ ὅμως σημαίνει τὴν ἀποκοπή τους ἀπ’ τὰ εὐρύτερα λαϊκὰ στρώματα∙ ἀκόμη καὶ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἐτάχθη ὑπὲρ τοῦ ὄχι, στὴν ἴδια γραμμὴ μὲ τὸν πρώην δήμαρχο τοῦ Λονδίνου.