Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1285 δολλάρια καὶ 123,3750 γιέν, ἐνῶ ἔμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1270,90, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 49,05. Οἱ ἐπενδυτὲς φοβοῦνται τὴν ἔκρηξη ἐμπορικοῦ πολέμου Ἀμερικῆς καὶ Κίνας, μετὰ τὴν αὔξηση τῶν δασμῶν στὶς χαλυβουρικὲς λαμαρίνες, προορισμένες, γιὰ αὐτοκίνητα, πλοῖα, πυραύλους, οἰκιακὲς συσκευές, κατὰ 522% καὶ στὰ ἀντίστοιχα τῆς Ἰαπωνίας κατὰ 70%∙ τὸ αἰτιολογικὸ εἶναι ὅτι τὸ Πεκῖνο ἐπιδοτεῖ τὴν χαλυβουργία, ἀλλὰ οἱ Κινέζοι ἀπορρίπτουν τὶς κατηγορίες. Ἡ ἐπίσημη ἀπάντηση δὲν δόθηκε ἀκόμη, ἀλλὰ ἀναμένεται πολὺ σκληρή∙ ἡ Κίνα παράγει τὸ 50% τῆς παγκοσμίου παραγωγῆς χάλυβος καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τὸ ἕνα εἰκοστὸ μόνο∙ πάντως πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι ἀρχίζει ἄγριος ἐμπορικὸς πόλεμος, διότι καὶ τὸ Πεκῖνο ἔχει πολλὲς δυνατότητες ἐπιβολῆς περιορισμῶν στὶς ἀμερικανικὲς εἰσαγωγές, ἐκτὸς τῆς προσφυγῆς στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ἐμπορίου. Τὴν πολιτικὴ προστατευτισμοῦ καὶ ἀπομονωτισμοῦ θυμίζει τὸ μέτρο.