Ἅπασιν αὐτῶν διηνέγκαμεν

Χάρις στὴν καλλιέργεια τῆς φιλοσοφίας οἱ Ἀθηναῖοι ἐπέτυχον τὴν καλύτερη ἀξιολόγηση τῶν προβλημάτων τους καὶ τὴν ἀπόκτηση πολυτίμου ἐμπειρίας ἀπ’ τὰ λάθη τους∙ αὐτὴν τὴν ἐμπειρία τὴν μετέφεραν στοὺς ἄλλους Ἕλληνες γιὰ τὴν ἀνάλογη πρακτικὴ ἐκ μέρους τους. «Καὶ διότι τούτῳ πλεονεκτήσαντες καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν αὐτῶν διηνέγκαμεν»∙ καὶ ἀποκτήσαντες τὰ πλεονεκτήματα ἐκ τῆς φιλοσοφίας καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους τὰ μεταφέραμε αὐτά. «Ὁρῶσα δὲ περὶ μὲν τὰς ἄλλας πράξεις οὕτω ταραχώδεις οὔσας τὰς τύχας»∙ παρακολουθώντας δὲ γιὰ τὶς ἄλλες πράξεις ποὺ ἦταν τόσο ταραχώδεις οἱ τύχες τῶν πόλεων. «Ὥστε πολλάκις ἐν αὐταῖς καὶ τοὺς φρονίμους ἀτυχεῖν καὶ τοὺς ἀνοήτους κατορθοῦν»∙ ὥστε πολλὲς φορὲς σὲ αὐτὲς τὶς πόλεις καὶ οἱ φρόνιμοι ἀποτύγχαναν καὶ οἱ ἀνόητοι κατόρθωναν νὰ ἐπιβληθοῦν. Ἔτσι ἄρχιζε ἡ παρακμὴ τῶν πόλεων ὅταν οἱ ἀνόητοι ἐπέβαλαν τὶς ἀπόψεις τους, λόγῳ τῆς ἀμβλιμένης ἀντιδράσεως τῶν πολιτῶν.