Σύσφιξη εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς

Στὴν σύσφιξη τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης συνέβαλε ὁ ἑορτασμὸς τῆς ἐπετείου τῶν ἑκατὸ ἐτῶν τῆς μάχης τοῦ Βερντέν∙ ἡ Ἄγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ὑπογράμμισαν στὶς ὁμιλίες τους, καὶ αὐτὲς ἔφθασαν στὰ πέρατα τῆς Εὐρώπης, μαζὶ μὲ τοὺς χιλιάδες νέους δίπλα στὰ μνήματα καὶ τὸν ἐθνικὸ ὕμνο τῆς Εὐρώπης, τὴν ὠδὴ στὴν χαρὰ τοῦ Λουδοβίκου φὸν Μπετόβεν νὰ κλείνει τὴν παράσταση. Οἱ δύο ἡγέτες ὑπογράμμισαν ὅτι ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων παραμένει ἀκμαῖος καὶ ἐγγυητὴς τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνότητος, ὄχι μόνο στὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, ἀλλὰ καὶ μεταδίδοντας τὴν αἴσθηση τῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς ἀλληλεγγύης τῶν πολιτῶν της στὴν καθημερινότητά τους∙ ἦταν σαφέστατοι στὴν δέσμευσή τους ὅτι θὰ καταπολεμήσουν τὴν τρομοκρατία καὶ θὰ ἐγγυηθοῦν τὴν ὁμαλὴ ζωὴ ὅλων. Ὁ διχασμὸς καὶ ὁ πόλεμος δὲν ἔχουν θέση πλέον μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων καὶ αὐτὸ εἶναι σαφέστατο.