Προετοιμασία γιὰ Brexit

Τὴν προετοιμασία τους γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχουν προχωρήσει ἡ Ἐπιτροπή, ἀλλὰ καὶ οἱ μεγάλες εὐρωπαϊκὲς καὶ ἀμερικανικὲς ἐπιχειρήσεις, ὅπως ἀκόμη καὶ οἱ ἀγγλικές∙ οἱ τελευταῖες δημοσκοπήσεις δείχνουν ἀνατροπὴ τῶν ποσοστῶν, μὲ τὸ ὄχι στὸ 45% καὶ τὸ ναὶ στὸ 42% καὶ μὲ τάση διευρύνσεώς της. Ἡ προπαγάνδα τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν ἀπευθύνεται στὸ θυμικὸ τῶν Βρεταννῶν καὶ στὴν καλλιέργεια τῆς αἴγλης τοῦ αὐτοκρατορικοῦ μεγαλείου, μὲ κύριο ἐκφραστή της τὸν Μπόρις Τζόνσον, τέως δήμαρχο τοῦ Λονδίνου∙ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες τοῦ Σίτυ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς στηρίζονται στὰ λογικὰ ἐπιχειρήματά τους, ἀλλὰ ἡ ψῆφος δὲν εἶναι πάντα λογικὴ διαδικασία, εἶναι περισσότερο παρόρμηση καὶ ἄλογη παρότρυνση. Ἐὰν δὲν συμβεῖ κάτι σοβαρὸ ποὺ νὰ συνταράξει τὴν χώρα, δύσκολα ἀλλάζει ἡ τάση∙ πάντως καὶ οἱ δύο πλευρὲς διατηροῦν ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα γιὰ τὶς τελευταῖες μέρες. Θὰ φανεῖ τὸ πόσο πείθουν.